trắc nghiệm toán 12

 1. The Collectors

  Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ với $A\left( 3;-1;2...

  Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ với $A\left( 3;-1;2 \right)$, $B\left( -1;3;5 \right)$, $C\left( 3;1;-3 \right)$. Đường trung tuyến $AM$ của $\Delta ABC$ có phương trình là $\left\{ \begin{aligned} & x=1-2t \\ & y=2-3t \\ & z=1+t \\ \end{aligned} \right. $. $ \left\{...
 2. The Collectors

  Cho $\int\limits_{1}^{3}{\dfrac{\ln x}{{{\left( x+1...

  Cho $\int\limits_{1}^{3}{\dfrac{\ln x}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}}\text{dx}}=\dfrac{a}{b}\ln 3-c\ln 2$ với $a,b,c\in \mathbb{N}*$ và phân số $\dfrac{a}{b}$ tối giản. Giá trị của $a+b+c$ bằng: $8$. $7$. $6$. $9$. Đặt $\left\{ \begin{aligned} & u=\ln x \\ & dv=\dfrac{dx}{{{\left( x+1...
 3. The Collectors

  Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$...

  Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $\left( SAC \right)\bot \left( ABC \right)$, $AB=3a,BC=5a$. Biết rằng $SA=2a\sqrt{3}$ và $\widehat{SAC}=30{}^\circ $. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $\left( SBC \right)$ bằng: $\dfrac{3a\sqrt{17}}{4}$...
 4. The Collectors

  Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left|...

  Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left| {{x}^{2}}+2x-3 \right|-{{\log }_{2}}\left| x+3 \right|=3$ bằng $-2$. $-4$. $9$. $2$. Điều kiện $x\ne 1,\ x\ne -3$. Phương trình ${{\log }_{2}}\left| {{x}^{2}}+2x-3 \right|-{{\log }_{2}}\left| x+3 \right|=3\Leftrightarrow {{\log...
 5. The Collectors

  Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, cạnh...

  Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=2a$, gọi $M$ là trung điểm của $SC$. Tính côsin của góc $\alpha $ là góc giữa đường thẳng $BM$ và $\left( ABC \right)$. $\cos \alpha =\dfrac{\sqrt{7}}{14}$. $\cos \alpha...
 6. The Collectors

  Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=x.\sin 2x$ là

  Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=x.\sin 2x$ là $-\dfrac{1}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x$. $-\dfrac{x}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$. $-\dfrac{1}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x+C$. $\dfrac{x}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{4}\sin 2x$. Ta tính $I=\int{x\sin 2x\text{d}x}$. Đặt $\left\{...
 7. The Collectors

  Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất...

  Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình ${{x}^{3}}-3x+2-2m=0$ có ba nghiệm thực phân biệt. $0<m<4$. $0<m<2$. $0\le m\le 4$. $0\le m\le 2$. Ta có: ${{x}^{3}}-3x+2-2m=0\Leftrightarrow 2{{x}^{3}}-3x+2=2m\left( 1...
 8. The Collectors

  Cho hai số thực $a$, $b$ thoả mãn $2{{\log }_{3}}\left( a-2b...

  Cho hai số thực $a$, $b$ thoả mãn $2{{\log }_{3}}\left( a-2b \right)={{\log }_{3}}a+{{\log }_{3}}b$ và $a>2b>0$. Khi đó $\dfrac{a}{b}$ bằng $1$. $2$. $3$. $4$. Với điều kiện $a>2b>0$ ta có: $2{{\log }_{3}}\left( a-2b \right)={{\log }_{3}}a+{{\log }_{3}}b$ $\Leftrightarrow {{\log...
 9. The Collectors

  Tỉ số thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối...

  Tỉ số thể tích giữa khối lập phương và khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó bằng $\dfrac{\pi \sqrt{3}}{2}$. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3\pi }$. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2\pi }$. $\dfrac{\pi \sqrt{2}}{3}$. Xét hình lập phương $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ cạnh $2a$ nội tiếp trong mặt cầu $\left( S \right)$...
 10. The Collectors

  Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có $SA=SB=SC=SD=4\sqrt{11}$. Đáy...

  Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có $SA=SB=SC=SD=4\sqrt{11}$. Đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $8$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng $256$. $32$. $128$. $64$. Vì $SA=SB=SC=SD=4\sqrt{11}$ nên suy ra $SO\bot \left( ABCD \right)$. Do đó...
 11. The Collectors

  Tìm tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{\left( m+1...

  Tìm tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{\left( m+1 \right)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=1$ $m=-1$. $m=\dfrac{1}{2}$. $m=2$. $m=1$. TXĐ: $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \dfrac{m}{2} \right\}$ Ta có $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }} y=\underset{x\to +\infty...
 12. The Collectors

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số...

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=2{{x}^{2}}+x+1$ và $y={{x}^{2}}+3$ bằng: $\dfrac{9}{2}.$ $\dfrac{5}{2}.$ $4.$ $2.$ Phương trình hoành độ giao điểm $2{{x}^{2}}+x+1={{x}^{2}}+3\Leftrightarrow {{x}^{2}}+x-2=0\Rightarrow x=1;x=-2$. Diện tích hình phẳng cần tìm là...
 13. The Collectors

  Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I\left( -1;2;-3 \right)$ và...

  Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I\left( -1;2;-3 \right)$ và đi qua điểm $A\left( 2;0;0 \right)$ có phương trình là: ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z-3 \right)}^{2}}=22$. ${{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z+3...
 14. The Collectors

  Ký hiệu ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình...

  Ký hiệu ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}+2z+11=0$. Khi đó giá trị biểu thức $A={{\left| {{z}_{1}} \right|}^{2}}+{{\left| {{z}_{2}} \right|}^{2}}$ bằng: $2\sqrt{11}$. $22$. $11$. $24$. Từ phương trình ${{z}^{2}}+2z+11=0$ $\Leftrightarrow \left[...
 15. The Collectors

  Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa: $\left( P...

  Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa: $\left( P \right):x+2y+2z=0$ và $\left( Q \right):x+2y+2z-12=0$ bằng: $2$. $3$. $1$. $4$. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left( P \right),\left( Q \right)$ lần lượt là $\overrightarrow{{{n}_{\left( P \right)}}}=\left( 1;2;2 \right)$...
 16. The Collectors

  Cho số phức $z$ thỏa mãn $z+2i.\overline{z}=1+17i$. Khi đó $\left|...

  Cho số phức $z$ thỏa mãn $z+2i.\overline{z}=1+17i$. Khi đó $\left| z \right|$ bằng $\left| z \right|=6$. $\left| z \right|=\sqrt{146}$. $\left| z \right|=10$. $\left| z \right|=\sqrt{58}$. Đặt $z=a+bi \left( a,b\in \mathbb{R} \right)$. Ta có: $z+2i.\overline{z}=1+17i\Leftrightarrow...
 17. The Collectors

  Hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left(...

  Hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{4}}-{{x}^{2}} \right){{\left( x+2 \right)}^{3}},\forall x\in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là $3$. $2$. $1$. $4$. Ta có $f'\left( x \right)=\left( {{x}^{4}}-{{x}^{2}} \right){{\left( x+2...
 18. The Collectors

  Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( 4x+8...

  Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( 4x+8 \right)-{{\log }_{2}}x\le 3$ là $\left( -\infty ;2 \right].$ $\left[ 3;+\infty \right).$ $\left[ 2;+\infty \right).$ $\left[ 1;+\infty \right).$ Điều kiện: $x>0$ $\begin{aligned} & {{\log }_{2}}\left( 4x+8 \right)-{{\log...
 19. The Collectors

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? $y={{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-5$. $y={{x}^{3}}+4{{x}^{2}}+3$. $y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3$. $y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+3$. Nhìn dáng đồ thị hàm số đã cho ta thấy đây là hàm bậc 4 trùng phương với hệ số của ${{x}^{4}}$ dương và đi qua điểm...
 20. The Collectors

  Cho $\int\limits_{0}^{1}{f(x)\text{d}x}=-3$ và...

  Cho $\int\limits_{0}^{1}{f(x)\text{d}x}=-3$ và $\int\limits_{0}^{1}{g(x)\text{d}x}=2$, khi đó $\int\limits_{0}^{1}{\left[ f\left( x \right)+2g\left( x \right) \right]\text{d}x}$ bằng $1$. $-1$. $-7$. $5$. Ta có: $\int\limits_{0}^{1}{\left[ f\left( x \right)+2g\left( x \right)...
Top