Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe I–âng. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe a =1 mm...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe I–âng. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe a =1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m, khoảng cách từ khe F đến mặt phẳng chứa hai khe là d =1 m. Cho khe F dao động điều hòa trên trục Ox vuông góc với trục đối xứng của hệ quanh vị trí O cách đều hai khe F1​, F2​với phương trình $x=\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{2} \right)\left(mm\right)$. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 1 mm. Tính cả thời điểm t = 0, điểm M trùng với vân sáng lần thứ 2018 vào thời điểm
A. 252(s)
B. 504+ 1/2 (s)
C. 252+ 1/6 (s).
D. 252+ 1/12 (s)
1611311937540.png
Khi dịch chuyển nguồn theo phương song song với hai khe thì hệ vân (vân trung tâm) dịch chuyển theo chiều ngược lại một đoạn :
$x=\dfrac{D}{d}. Y=\dfrac{2}{1}.\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{2} \right)=2\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{2} \right)$
Chu kì dao động là : T = 1s.
Khoảng vân : $i=\dfrac{\lambda D}{a}=1mm$
Điểm M cách vị trí trung tâm 1mm, vậy ban đầu khi t = 0 thì M là vân sáng.
Điểm M là vân sáng thì thỏa mãn : xM​ = ki
Ta thấy vân trung tâm sẽ dao động với biên độ 2 cm (từ phương trình), vậy điểm M sẽ là vân sáng khi vân trung tâm ở các vị trí có tọa độ x = 0,1,2, – 1, –2 cm
Vẽ đường tròn ta được:
Các vị trí đánh dấu sao là các vị trí trong một chu kì chuyển động M là vân sáng. Ban đầu M nằm ở vị trí A. Mỗi chu kì có 8 lần M là vân sáng
Vậy khi M à vân sáng lần thứ 2018 = 8.252 + 2 lần thì nó đã đi trong thời gian là : t = 252T + ∆t
Dễ thấy khi đi được 252 chu kì thì M đã quay lại A, vậy chỉ cần đi đến B là đã được thêm 2 lần nữa (vì ban đầu khi t = 0 thì M ở A, nên nó là 1 vân sáng, đến lúc nó đến B được tính là lần nữa).
Thời gian đi hết cung AB là : $\Delta t=\dfrac{1}{12}T\Rightarrow t=252T+\dfrac{1}{12}T=252+\dfrac{1}{12}\left(s\right)$
Đáp án D.
 
Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng giảm đi 0,1mm và vận tốc lan...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng giảm đi 0,1mm và vận tốc lan truyền giảm đi 0,5.108​ m/ s. Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng
A. 0,75 mm
B. 0,4 mm
C. 0,6 mm
D. 0,3 mm
Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi, nhưng vì các môi trường có chiết suất khác nhau nên vận tốc truyền sáng khác nhau và dẫn đến bước sóng thay đổi.
Ta có: $\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}
{{\lambda }_{1}}=\dfrac{{{v}_{1}}}{f} \\
{{\lambda }_{2}}=\dfrac{{{v}_{2}}}{f} \\
\end{array} \right.\Rightarrow \Delta \lambda ={{\lambda }_{1}}-{{\lambda }_{2}}=\dfrac{{{v}_{1}}-{{v}_{2}}}{f}=\dfrac{\Delta v}{f}\Rightarrow f=\dfrac{\Delta v}{\Delta \lambda }=\dfrac{0,{{5.10}^{8}}}{0,{{1.10}^{-6}}}={{5.10}^{14}}Hz$
$\Rightarrow \lambda =\dfrac{c}{f}=\dfrac{{{3.10}^{8}}}{{{5.10}^{14}}}=0,{{6.10}^{-6}}=0,6\mu m$
Đáp án C.
 
Nhận xét nào sau đây là không đúng?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Tia Rơn–ghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại có màu đỏ.
C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn–ghen đều là sóng điện từ
Tia hồng ngoại không có màu.
Đáp án B.
 
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng từ 400nm đến 750...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng từ 400nm đến 750 nm. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,7 mm. Khi dịch chuyển màn theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một khoảng là 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được là 0,84mm. Khoảng cách giữa hai khe là
A. 1,5cm
B. 2cm
C. 1cm
D. 1,2cm
Ban đầu: $0,7=\dfrac{{{\Delta }_{\lambda }}D}{a}$
Sau khi dịch chuyển màn: $0,84=\dfrac{{{\Delta }_{\lambda }}\left(D+0,4 \right)}{a}$
Trừ hai phương trình cho nhau ta được: $0,14=\dfrac{0,4.{{\Delta }_{\lambda }}}{a}\Rightarrow 0,{{14.10}^{-3}}=\dfrac{0,{{4.350.10}^{-9}}}{a}\Rightarrow a=1mm$
Đáp án C.
 
Một học sinh làm thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một học sinh làm thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Bước sóng bằng
A. 0,54 ± 0,03 (µm)
B. 0,54 ± 0,04 (µm)
C. 0,60 ± 0,03 (µm)
D. 0,60 ± 0,04 (µm)
Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp bằng 9i
$9.\bar{i}=10,80\pm 0,14mm\Rightarrow \bar{i}=1,2\pm \dfrac{0,14}{9}mm$
Bước sóng: $\bar{\lambda }=\dfrac{\bar{a}.\bar{i}}{{\bar{D}}}=\dfrac{1.1,2}{2}=0,6\mu m$
Sai số: $\dfrac{\Delta \lambda }{{\bar{\lambda }}}=\dfrac{\Delta a}{{\bar{a}}}+\dfrac{\Delta i}{{\bar{i}}}+\dfrac{\Delta D}{{\bar{D}}}\Rightarrow \Delta \lambda =\bar{\lambda }\left(\dfrac{\Delta a}{{\bar{a}}}+\dfrac{\Delta i}{{\bar{i}}}+\dfrac{\Delta D}{{\bar{D}}} \right)=0,6\left(\dfrac{0,05}{1}+\dfrac{\dfrac{0,14}{9}}{1,2}+\dfrac{0,01}{2} \right)=0,04\mu m$
$\Rightarrow$ Bước sóng bằng: 0,60 ± 0,04 µm
Đáp án D.
 
Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc trong một bể chứa nước, người ta đo được khoảng cách...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc trong một bể chứa nước, người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng là 1,2mm. Biết chiết suất của nước bằng 4/3. Nếu rút hết nước trong bể thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp đó là
A. 0,9mm
B. 0,8 mm
C. 1,6 mm
D. 1,2 mm
Khi thực hiện giao thoa ánh sáng trong nước ta có khoảng vân i’ được xác định bởi biểu thức: ${i}'=\dfrac{{\lambda }'D}{a}=\dfrac{\lambda D}{na}$
Vậy khi rút hết nước trong bể ta có: $i=\lambda \dfrac{D}{a}=n.{i}'=\dfrac{4}{3}. 1,2=1,6mm$
Đáp án C.
 
Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại
A. Tác dụng lên kính ảnh
B. Tác dụng nhiệt
C. Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh
D. Gây ra hiện tượng quang điện ngoài
Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
Đáp án B.
 
Một tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí tới một khối thủy tinh có chiết xuất tuyệt đối bằng 1,5 dưới góc tới i. Tại...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí tới một khối thủy tinh có chiết xuất tuyệt đối bằng 1,5 dưới góc tới i. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Tia phản xạ và tia phản xạ hợp với nhau góc 1200​. Góc tới i bằng
A. 56,30​
B. 36,60​
C. 23,40​
D. 24,30​
Khi tia khúc xạ và tia phản xạ hợp với nhau goc 1200​ thì $i+r={{180}^{0}}-{{120}^{0}}={{60}^{0}}$
Áp dụng định luật khúc xạ ta có: $\dfrac{\sin i}{\sin r}=n=1,5$
$\Leftrightarrow \dfrac{\sin \left(60-r\right)}{\sin r}=1,5\Leftrightarrow \dfrac{\sin {{60}^{0}}.\cos r-\cos {{60}^{0}}.{\sin r}}{{\sin r}}=1,5$
$\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{3}}{2}.\cot r-\dfrac{1}{2}=1,5$ $\Leftrightarrow r=23,{{4}^{0}}$
$\Rightarrow i={{60}^{0}}-r=36,{{6}^{0}}$
Đáp án B.
 
Trong thí nghiệm khe I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng từ 390nm đến...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong thí nghiệm khe I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng từ 390nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vị trí có hai vân sáng đơn săc trùng nhau đến vân trung tâm là
A. 2,28mm
B. 2,34mm
C. 1,52mm
D. 1,56mm.
Điều kiện để 1 vị trí có hai quang phổ bậc k và bậc k+1 chồng chập lên nhau là :
$x_{1}^{k+1}\le x_{2}^{k}$ $\Leftrightarrow \left(k+1\right).\dfrac{{{\lambda }_{1}}D}{a}\le k.\dfrac{{{\lambda }_{2}}D}{a}\Leftrightarrow \left(k+1\right).{{\lambda }_{1}}\le k.{{\lambda }_{2}}\Leftrightarrow \left(k+1\right). 0,39\le k. 0,76$
$\Rightarrow k\ge 1,054$
Vì k nguyên nên chọn k =2. Hiện tượng chồng chập diễn ra khi k = 2 và 3.
${{x}_{\min }}=3.{{i}_{1}}=3.\dfrac{0,39.2}{1}=2,34mm$
Đáp án B.
 
Trong bệnh viện có một loại tủ dùng để khử trùng những dụng cụ y tế sử dụng nhiều lần. Khi hoạt động tủ phát ra bức...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong bệnh viện có một loại tủ dùng để khử trùng những dụng cụ y tế sử dụng nhiều lần. Khi hoạt động tủ phát ra bức xạ có tác dụng khử trùng là
A. Tia hồng ngoại.
B. Tia gamma
C. Tia X
D. Tia tử ngoại
Khi hoạt động tủ phát ra bức xạ có tác dụng khử trùng là tia tử ngoại
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top