Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Sự kiện nào sau đây diễn ra vào năm 1917?
A. Cách mạng tháng Mười bùng nổ ở Nga.
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Phương pháp: Sgk 11 trang
Cách giải
Sự kiện nào sau đâydiễn ra vào năm 1917 là Cách mạng tháng Mười bùng nổ ở Nga
Đáp án A.
 
Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là
A. xu thế toàn cầu hóa.
B. tình trạng chiến tranh lạnh.
C. sự hình thành xu hướng “đa cực”, nhiều trung tâm.
D. sự ra đời của các liên minh quân sự ở nhiều nơi trên thế giới.
Phương pháp:sgk 12 trang 11.
Cách giải:
Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là tình trạng chiến tranh lạnh.
Đáp án B.
 
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô –...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân nào sau đây?
A. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược phát triển giữa hai cường quốc.
B. Liên Xô có nhiều hành động chống phá Mĩ và đồng minh.
C. Hệ thống tư bản chủ nghĩa đứng trước nguy cơ bị tấn công.
D. Sự tương đồng về mục tiêu và chiến lược phát triển giữa hai cường quốc.
Phương pháp:sgk 12 trang 58
Cách giải:
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ Liên Xô – Mĩ chuyển sang thế đối đầu do nguyên nhân Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược phát triển giữa hai cường quốc
Đáp án A.
 
Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nội dung nào sau đây là yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tếMĩ trong giai đoạn 1945 - 1973?
A. Lãnh thổrộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào.
B. Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung đầu tư phát triển kinh tế.
C. Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của Cộng đồng châu Âu (EC).
D. Tận dụng tốt nguồn viện trợ từ bên ngoài và các cuộc chiến tranh để làm giàu.
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 42.
Cách giải:
Yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tếMĩ trong giai đoạn 1945 - 1973Lãnh thổrộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào.
Đáp án A.
 
Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là
A. liên minh chặt chẽ với Mỹ.
B. tham gia kế hoạch Mácsan.
C. mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.
D. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
Phương pháp:phân tích
Cách giải:
Chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là liên minh chặt chẽ với Mỹ.
Đáp án A.
 
Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nội dung nào sau đây là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947)?
A. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.
B. Đối phó với Hội hồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Đối phó với sự vươn lên của Nhật Bản.
D. Biến các nước Tây Âu thành thuộc địa của Mĩ.
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 39
Nội dung Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh là một trong những lí do Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (6-1947).
Đáp án A.
 
Năm 1923, lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Năm 1923, lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp?
A. Địa chủ và tư sản.
B. Công nhân và nông dân.
C. Địa chủ và nông dân.
D. Tư sản và tiểu tư sản.
Phương pháp: SGK Lịch sử 12 trang 76,77,
Cách giải:
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành Nông nghiệp.
Đáp án A.
 
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
A. Công nghiệp chế biến.
B. Nông nghiệp.
C. Nông nghiệp và thương nghiệp.
D. Giao thông vận tải.
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), Pháp đầu từ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp, chủ yếu là cho các đồn điền cao su; diện tích trồng cao su được mở rộng, nhiều công ty cao su được thành lập.
Đáp án B.
 
Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 phản ánh xu...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường
A. cách mạng tư sản.
B. cách mạng tư sản dân quyền.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cách mạng vô sản.
Phương pháp:phân tích loại trừ
Cách giải:
Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đườngcách mạng vô sản.
Đáp án D.
 
Lí luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đề ra trong Cương lĩnh chính...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Lí luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) phù hợp với
A. xu thế phát triển của lịch sử.
B. chủ trương của Quốc tế Cộng sản về cách mạng thuộc địa.
C. chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng vô sản.
D. chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Phương pháp:phân tích.
Cách giải:
Lí luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) phù hợp vớichủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top