Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 179 - 182 để trả lời.
Lời giải chi tiết
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
- Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đã đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến nông nghiệp lên xã hội thuộc địa.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng. Cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
- Cách mạng Việt Nam trải qua các cuộc tập dượt: 1930 - 1931,1936 - 1939,1939 - 1945.
- 15 năm chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
- Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc.
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
- Sau cách mạng tháng Tám, nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn đễ giữ vững chính quyền.
- Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc.
- Cả nước tiến hành kháng chiến chống Pháp và giành được nhiều chiến thắng trên các lĩnh vực.
- Ngày 21-7-1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, chấm dứt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
- Nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ:
+ Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại và thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với miền Nam.
+ Miền Nam: đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh của Mĩ.
- Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
5. Giai đoạn 1975 - 2000:
- Đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.
 
Tóm tắt mục II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1. Nguyên nhân thắng lợi​

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
- Nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước, kiên trì với con đường chủ nghĩa xã hội.
- Cách mạng Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, những vẫn tồn tại nhiều sai lầm, thiếu sót trong lãnh đạo và chỉ huy của Đảng.

2. Bài học kinh nghiệm​

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên suốt và là cội nguồn thắng lợi của cách mạng nước ta.
- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế là nhân tố quan trọng.
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Phương hướng đi lên​

- Luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân.
- Xác định chủ trương, đường lối đúng đắn.
- Thực hiện nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các cơ quan dân cử.
- Thực hiện đúng tinh thần: Xây dựng chủ nghĩa xã hội do dân làm chủ, Nhà nước là của nhân dân, do dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ND chính​

Khái quát nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời kì hiện đại.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Tóm tắt mục I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1. Giai đoạn 1919 - 1930​

- Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thống hơn => đưa xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành một xã hội thuộc địa.
- Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
=> Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

2. Giai đoạn 1930 - 1945​

* Phong trào cách mạng 1930 - 1931:
- Nêu cao khẩu hiệu “Dân tộc độc lâp” và “Người cày có ruộng.
- Hình thành khối liên minh công - nông - đội quân chủ lực của cách mạng giải phóng dân tộc.
- Bị thực dân Pháp đàn áp dã man.
=> Là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Những năm 1931 - 1933, thực dân Pháp tiến hành “khủng bố trắng”, Đảng vượt qua để tiếp tục xây dựng về chính trị, phát triển về tổ chức.
* Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939:
- Đấu tranh chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
- Đảng động viên, giáo dục và xây dựng được một đội quân chính trị quần chúng, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng.
=> Là cuộc diễn tập thứ hai cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Tháng 9 - 1939, Nhật vào Đông Dương, Đảng ta tích cực chuẩn bị về mọi mặt để chống Nhật.
- Ngày 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp, Đảng đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước.
- Tháng 8 - 1945, Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.

3. Giai đoạn 1945 - 1954​

- Cách mạng thành công, Đảng và nhân dân ta phải đương đầu với nhiều thử thách để bảo vệ chính quyền non trẻ.
- Ngày 19-12-1946, Đảng phát động cuộc kháng chiến toàn quốc với đường lối: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi.
- Chiến tháng Điện Biên Phủ 1954 đã kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hiệp định Giơnevơ được kí kết hòa bình được lập lại ở miền Bắc.

4. Giai đoạn 1954 - 1975​

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, nước ta vẫn bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.
- Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ:
+ Miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
+ Miền Nam tiếp tục hoàn thành Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.
- Với thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

5. Giai đoạn 1975 đến nay​

- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Tháng 12 - 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã tổng kết 21 năm xã dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước, nêu roc tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Tháng 12 - 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

ND chính​

Tóm tắt các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 2000.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000).
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 178 để trả lời.
Lời giải chi tiết
* Khó khăn:
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
- Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.
 
Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 178 để trả lời.
Lời giải chi tiết
Những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) có ý nghĩa quan trọng:
- Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.
- Củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.
- Chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp, được đông đảo quần chúng ủng hộ.
- Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi để đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn.
 
Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990,1991 - 1995,1996 - 2000)?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990,1991 - 1995,1996 - 2000)?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 176,177 để trả lời.
Lời giải chi tiết
* Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990):
- Lương thực, thực phẩm: Nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.
- Hàng hóa trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng, trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tăng. Các cơ sở sản xuất đã gắn chặt với nhu cầu thị trường.
- Kinh tế đối ngoại: phát triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần.
* Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995):
- Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là 8,2%.
- Nạn lạm phát ở mức cao từng bước bị đẩy lùi. Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài tăng nhanh.
- Hoạt động khoa học - công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.
* Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000):
- Kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.
- Nông nghiệp phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế, xã hội.
- Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân hàng năm 21% ; nhập khẩu đạt 61 tỉ USD, tăng bình quân hàng năm 13,3%; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đưa vào thực hiện đạt 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với 5 năm trước.
- Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực.
- Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào tạo và cơ sở vật chất.
- Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.
 
Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 175 để suy luận trả lời.
Lời giải chi tiết
- Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu đó thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.
- Đổi mới phải toàn diện đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng đổi mới kinh tế là trọng tâm.
 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?
Phương pháp giải
Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 174 để trả lời.
Lời giải chi tiết
* Trong nước:
- Qua 10 năm thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, với hai kế hoạch Nhà nước 5 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.
- Tuy nhiên, cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém. Những khó khăn ngày càng lớn làm cho đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế, xã hội.
* Thế giới:
- Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
- Chủ nghĩa xa hội ở Liên Xô và Đông Âu bị khủng hoảng rồi sụp đổ, ảnh hưởng lớn tới các nước xã hội chủ nghĩa khác.
- Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cải cách, mở cửa đạt được những thành tựu to lớn.
 
Tóm tắt mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1. Thành tựu​

- Đường lối đổi mới được sự hưởng ứng rộng rãi, nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.
* Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990):
- Tập chung thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
- Kết quả: Đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, hàng hóa dồi dào, kinh tế đối ngoại phát triển, hàng xuất khẩu tăng 3 lần.
* Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995):
- Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 8,2%, lạm phát được đẩy lùi.
- Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
- Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi với cơ chế thị trường.
cong-trinh-thuy-dien-y-a-ly.png
Công trình thủy điện Y-a-ly
* Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000):

- Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.
- Nông nghiệp phát triển, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữa vững ổn định kinh tế, xã hội.
- Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển.
- Khoa học và công nghệ chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo phát triển.
- Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng.

2. Ý nghĩa của những thành tựu:​

- Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổ bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân.
- Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

3. Những khó khăn, yếu kém:​

- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
- Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

ND chính​

Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) với các kế hoạch 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 đạt nhiều thành tựu với ý nghĩa lớn, và những khó khăn, yếu kém còn tồn tại.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 
Tóm tắt mục I. Đường lối đổi mới của Đảng

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi:

1. Hoàn cảnh lịch sử​

- Trong nước: Đạt nhiều thành tựu, tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực, song cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém, đưa đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
- Thế giới:
+ Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước.
+ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng.
=> Đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải tiến hành đổi mới.

2. Đường lối đổi mới của Đảng​

dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vi-12-1986.png
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)
- Đường lối đổi mới của Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VIII (6/1996), lần thứ IX (4/2001).
- Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.
- Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, gắn với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

ND chính​

Đường lối đổi mới của Đảng: hoàn cảnh và nội dung đổi mới.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Quảng cáo

Top