The Collectors

Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi: Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi)
\(\left\{ \matrix{
x - y + z = 7 \hfill \cr 
x + y - z = 1 \hfill \cr 
- x + y + z = 3 \hfill \cr} \right.\)
Phương pháp giải
Cộng lần lượt:
(1) với (2)
(2) và (3)
(1) và (3)
tìm được x, y, z
Lời giải chi tiết
Cách tự luận:
Cộng vế với vế phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai ta được phương trình 2x = 8 hay x = 4.
Cộng vế với vế phương trình thứ hai và phương trình thứ ba ta có 2y = 4 hay y = 2.
Cộng vế với vế phương trình thứ nhất với phương trình thứ ba ta có 2z = 10 hay z = 5.
Vậy hệ đã cho có nghiệm (x; y; z) = (4; 2; 5).
Cách trắc nghiệm:
Sử dụng máy tính bỏ túi, hệ có nghiệm (4; 2; 5)
 

Quảng cáo

Back
Top