The Collectors

Bài 35 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi: Cho một mạch điện kín. Biết R1​ = 0,25, R2​ = 0,36, R3​ = 0,45 và U = 0,6V. Gọi I1​ là cường độ dòng điện của mạch chính, I2​ và I3 ​là cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1​, I2​, I3​ (chính xác đến phần trăm).
35-1.jpg
Lời giải chi tiết
Ta có hệ phương trình ẩn I1​; I2​; I3​
\(\left\{ \matrix{
{I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr 
{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr 
{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)
\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} - {I_2} - {I_3} = 0 \hfill \cr 
0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr 
0,36{I_2} - 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)
\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} \approx 1,33A \hfill \cr 
{I_2} \approx 0,74A \hfill \cr  
{I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)
 

Quảng cáo

Back
Top