The Collectors

Bài 33 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi: Giải và biện luận các hệ phương trình

Câu a​

\(\left\{ \matrix{
x - my = 0 \hfill \cr 
mx - y = m + 1 \hfill \cr} \right.\)
Lời giải chi tiết:
Ta có:
\(\eqalign{
& D = \left|\matrix{1  { - m} \cr m { - 1} \cr} \right|  = {m^2} - 1 \cr& {D_x} =  \left|\matrix{0  { - m} \cr {m + 1} { - 1} \cr} \right|  = m(m + 1) \cr & {D_y} = \left|\matrix{1 0 \cr m {m + 1} \cr} \right|  = m + 1 \cr} \)
+ Với D ≠  0 ⇔ m ≠ ± 1 thì hệ có nghiệm duy nhất:
\(\left\{ \matrix{
x = {{{D_x}} \over D} = {{m(m + 1)} \over {{m^2} - 1}} = {m \over {m - 1}} \hfill \cr 
y = {{{D_y}} \over D} = {{m + 1} \over {{m^2} - 1}} = {1 \over {m - 1}} \hfill \cr} \right.\)
+ Với D = 0 ⇔ m = ± 1
i) m = 1, ta có Dx​ = 2 ≠ 0: Hệ phương trình vô nghiệm
ii) m = -1. Hệ trở thành:
\(\left\{ \matrix{
x + y = 0 \hfill \cr 
- x - y = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow y = - x\)
Hệ vô số nghiệm (x, -x) với x ∈ R

Câu b​

\(\left\{ \matrix{
2ax + 3y = 5 \hfill \cr 
(a + 1)x + y = 0 \hfill \cr} \right.\)
Lời giải chi tiết:
Ta có:
\(\eqalign{
& D = \left|\matrix{
{2a} 3 \cr 
{a + 1} 1 \cr}\right| = 2a - 3(a + 1) \cr&= - (a + 3) \cr & {D_x} = \left|\matrix{5 & 3 \cr 0 & 1 \cr}\right| = 5 \cr & {D_y} = \left|\matrix{{2a} 5 \cr {a + 1} 0 \cr}\right|= - 5(a + 1) \cr} \)
+ Nếu a ≠ -3 thì hệ có nghiệm duy nhất:
\(\left\{ \matrix{
x = {{{D_x}} \over D} = {{ - 5} \over {a + 3}} \hfill \cr 
y = {{{D_y}} \over D} = {{5(a + 1)} \over {a + 3}} \hfill \cr} \right.\)
+ Nếu a = -3 thì hệ vô nghiệm (do D =  0, \(D_x\ne 0\))
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Quảng cáo

Back
Top