Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos 100 \pi t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 80\left(\Omega \right)$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng $1\left(A\right)$ và khi điện áp tức thời trên cuộn dây bằng $120\left(V\right)$ thì điện áp tức thời trên tụ điện bằng $– 40\left(V\right)$. Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu?
A. $60\left(\Omega \right)$
B. $90\left(\Omega \right)$
C. $30\left(\Omega \right)$
D. $75\left(\Omega \right)$
P/s: Trích đề thi thử ĐH lần 3 Bamabel.
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos 100 \pi t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 80\left(\Omega \right)$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng $1\left(A\right)$ và khi điện áp tức thời trên cuộn dây bằng $120\left(V\right)$ thì điện áp tức thời trên tụ điện bằng $– 40\left(V\right)$. Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu?
A. $60\left(\Omega \right)$
B. $90\left(\Omega \right)$
C. $30\left(\Omega \right)$
D. $75\left(\Omega \right)$
P/s: Trích đề thi thử ĐH lần 3 Bamabel.
Lời giải

Ta thấy $u_{L}= -3 u_{C} \Rightarrow Z_{L}=3 Z_{C}$
Mặt khác: $Z=\dfrac{U}{I}=100 =\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}$
Nên ta suy ra: $80^2+\left(Z_L-\dfrac{Z_L}{3}\right)^2=100^2$
$$\Rightarrow Z_L=90 \Omega $$
Chọn B.
 

Quảng cáo

Top