Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos 100 \pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là?
A. $4\left(A\right)$
B. $2\sqrt{2}\left(A\right)$
C. $\sqrt{2}\left(A\right)$
D. $2\left(A\right)$
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Bài toán
Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos 100 \pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là?
A. $4\left(A\right)$
B. $2\sqrt{2}\left(A\right)$
C. $\sqrt{2}\left(A\right)$
D. $2\left(A\right)$
Lời giải

Ta có: $I=\dfrac{U}{Z_L}=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}. \omega L}=2 A$
Chọn D.
 

Quảng cáo

Top