trắc nghiệm lịch sử 12

 1. T

  Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì Đổi mới là gì?

  Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì Đổi mới là gì? Kinh tế tự cấp. Kinh tế bao cấp. Kinh tế hàng hóa tự do. Kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của Nhà nước. Một trong những nội dung đổi mới về kinh tế của Đảng: phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. => Nền kinh...
 2. T

  Vì sao Việt Nam phải tiến hành Đổi mới?

  Vì sao Việt Nam phải tiến hành Đổi mới? Đó là một yêu cầu cấp thiết từ trước năm 1986. Để khắc phục những sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng. Đổi mới để xây dựng đất nước với cơ cấu ngành kinh tế đa dạng. Đổi mới sẽ tạo điều kiện bắt đầu đi vào quá trình xây dựng CNXH. Trong thời gian...
 3. T

  Âm mưu thâm độc của Mĩ trong việc “dùng Người Việt đánh người...

  Âm mưu thâm độc của Mĩ trong việc “dùng Người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn. giảm xương máu của quân quân Mĩ trên chiến trường. tận dụng xương máu của người Việt Nam. rút dần quân Mĩ và quân đồng minh...
 4. T

  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc...

  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì? Làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội Sài Gòn. Chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng thắng lợi của quân ta, giúp Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam. Giáng đòn mạnh vào chính quyền và quân...
 5. T

  Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 so với...

  Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là giải phóng vùng đất đai rộng lớn. buộc địch phải đầu hàng không điều kiện. sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. có ảnh hưởng quốc tế to lớn. - Điện Biên Phủ sử dụng chiến thuật “đánh...
 6. T

  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ...

  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) của nhân dân miền Bắc là gì? Miền Bắc được củng cố vững mạnh, có khả năng tự bảo vệ và đảm bảo nghĩa vụ hậu phương Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam. Làm cho bộ mặt của miền Bắc thay đổi khác...
 7. T

  Đường lối thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, độc đáo của Đảng ta ngay...

  Đường lối thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, độc đáo của Đảng ta ngay sau Hiệp định Giơnevơ được kí kết là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất nước nhà. tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân...
 8. T

  Bộ Chính trị Trung ương Đảng dựa trên cơ sở nào để đề ra kế hoạch...

  Bộ Chính trị Trung ương Đảng dựa trên cơ sở nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Quân Mĩ rút khỏi miền Nam, địch mất chỗ dựa. So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long. Khả năng chi viện của hậu phương miền Bắc ngày càng lớn. Mĩ cắt giảm viện chợ cho...
 9. T

  Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơve (5/1949) là mở đầu cho

  Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơve (5/1949) là mở đầu cho chính sách xoay trục của Mĩ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. thời kì Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu ở Đông Nam Á. thời kì Mĩ trực tiếp dính líu đến cuộc chiến tranh Đông Dương. sự hình thành liên minh quân sự giữa...
 10. T

  Trọng tâm của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinh là

  Trọng tâm của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinh là tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm. đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, gián điệp, thổ phỉ. xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt và vành đai trắng bao quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. gấp rút tập trung quân Âu...
 11. T

  Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chủ...

  Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chủ trương từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng? Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946). Hiệp ước Hoa - Pháp (28/2/1946). Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946). Quốc hội khóa I (2/3/1946) nhường cho Tưởng...
 12. T

  Âm mưu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với...

  Âm mưu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì? Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam. Bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam. Mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược. Đưa thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Trung Hoa Dân...
 13. T

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do. quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. SGK 12, Trang 155 Đây...
 14. T

  Thực chất của phong trào Đông Dương Đại hội trong thời kì 1936 -...

  Thực chất của phong trào Đông Dương Đại hội trong thời kì 1936 - 1939 là Vận động quần chúng thực hiện chính sách của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thu thập “dân nguyện”, đưa yêu sách đòi Chính phủ Pháp phải thực hiện quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Đông Dương. Triệu tập Hội nghị Đông Dương để bàn...
 15. T

  Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của nhân dân Việt Nam...

  Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của nhân dân Việt Nam gắn liền với những phong trào cách mạng nào? Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và...
 16. T

  Khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương (1940), thực dân Pháp đã có...

  Khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương (1940), thực dân Pháp đã có hành động gì? Phát lệnh tổng động viên chống phát xít Nhật. Bắt tay cấu kết với Nhật Bản để cùng thống trị nhân dân ta. Phối hợp với quân Đồng minh chiến đấu chống Nhật. Hợp tác với Đảng Cộng sản Đông Dương chống Nhật Bản xâm...
 17. T

  Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của

  Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên...
 18. T

  Sự kiện nào của thế giới tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam...

  Sự kiện nào của thế giới tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX? Chiến tranh thế giới nhất kết thúc. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. Pháp là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Cách mạng tháng Mười Nga thành công mở ra con...
 19. T

  Vào năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên yêu nước...

  Vào năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên yêu nước để lập ra Cộng sản đoàn từ tổ chức Tâm tâm xã. Tân Việt Cách mạng Đảng. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Việt Nam Quốc dân Đảng. Năm 1924, khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một số thanh niên tích cực của Tâm tâm xã...
 20. T

  Hiệp ước nào dưới đây đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng...

  Hiệp ước nào dưới đây đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng minh ở Nhật Bản? Hiệp ước Maxtrích. Hiệp ước Bali. Hiệp ước An ninh Mĩ - Nhật. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô (8/9/1951) chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh năm 1952.
Top