trắc nghiệm lịch sử 12

 1. T

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại (những năm 40 thế kỉ...

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại (những năm 40 thế kỉ XX) diễn ra theo trình tự nào? Kĩ thuật - khoa học - sản xuất. Sản xuất - kĩ thuật - khoa học. Khoa học - kĩ thuật - sản xuất. Sản xuất - khoa học - kĩ thuật. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học...
 2. T

  Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào?

  Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào? Những năm 60 của thế kỉ XX. Những năm 70 của thế kỉ XX. Những năm 80 của thế kỉ XX. Những năm 90 của thế kỉ XX. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - kĩ thuật từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, thế giới đã diễn ra...
 3. T

  Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947)...

  Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu. tổ chức chính trị - quân sự chống...
 4. T

  Nội dung nào không thể hiện đúng mục tiêu chiến lược của Mĩ sau...

  Nội dung nào không thể hiện đúng mục tiêu chiến lược của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đồng minh. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. Thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới. Chống phá Liên Xô và các nước XHCN. Mục tiêu bao quát của Mĩ sau Chiến...
 5. T

  Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2 miền theo vĩ tuyến 38 từ sau...

  Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2 miền theo vĩ tuyến 38 từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do quyết định của hội nghị Ianta (2/1945). tác động của Chiến tranh lạnh. hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bàn Môn Điếm (1953). thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô. Sau khi...
Top