trắc nghiệm lịch sử 12

 1. The Collectors

  Điểm gặp nhau trong chủ trương cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (theo...

  Điểm gặp nhau trong chủ trương cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (theo con đường cách mạng vô sản) và các sĩ phu tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX (theo con đường dân chủ tư sản) là gắn nhiệm vụ cứu nước với thay đổi chế độ. kết hợp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. vận động binh lính tham gia...
 2. The Collectors

  Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam trong công tác xây dựng...

  Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam trong công tác xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất giai đoạn 1930 - 1945 là tập hợp các lực lượng dân tộc. xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. thành lập các tổ chức yêu nước. xác định mục tiêu đấu tranh đúng đắn. - Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt...
 3. The Collectors

  Thực tiễn 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 – 1975) cho...

  Thực tiễn 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 – 1975) cho thấy đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam là sự phát triển của việc sử dụng chiến tranh du kích ngắn ngày. sử dụng lối đánh công kiên vận động chiến dài ngày. sử dụng đánh điểm, đánh diệt viện, đánh truy kích. buộc địch phải đánh...
 4. The Collectors

  Trong những năm 20 của thế kỉ XX, thực tế phong trào yêu nước ở...

  Trong những năm 20 của thế kỉ XX, thực tế phong trào yêu nước ở Việt Nam cho thấy quá trình bắt đầu tiếp thu khuynh hướng vô sản làm vũ khí chống thực dân Pháp. tiếp tục tiếp thu khuynh hướng vô sản làm vũ khí chống thực dân Pháp. bắt đầu tiếp thu khuynh hướng tư sản làm vũ khí chống thực dân...
 5. The Collectors

  Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với “Điện...

  Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là những thắng lợi quân sự quyết định buộc kẻ thù phải rút quân về nước, đề ra chiến lược mới. kí hiệp định ngoại giao với ta. kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược. chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. -...
 6. The Collectors

  Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương...

  Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương (12-1946) đã phát huy đường lối đấu tranh nào sau đây của dân tộc ta? Chiến tranh tâm lí. Chiến tranh nhân dân. Chiến tranh ngoại giao. Chiến tranh quốc tế. - Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương (12/1946) đã...
 7. The Collectors

  Khó khăn lớn nhất của của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám...

  Khó khăn lớn nhất của của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là giặc ngoại xâm. giặc đói. giặc dốt. nội phản. - Khó khăn lớn nhất của của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là giặc ngoại xâm.
 8. The Collectors

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1930 - 1945 là

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1930 - 1945 là lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh. đánh đổ các giai cấp bóc lột, giành quyền tự do dân chủ. đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. - Nhiệm...
 9. The Collectors

  Nội dung nào dưới đây không phải là một tính chất của phong trào...

  Nội dung nào dưới đây không phải là một tính chất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? Rộng lớn. Quyết liệt. Cải lương. Triệt để. - Tính chất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam không mang tính cải lương.
 10. The Collectors

  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc...

  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam giai đoạn sau này là sử dụng đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao. phải chờ đợi cho đến khi thời cơ thực sự chín muồi. đấu tranh với tư tưởng “không thành công cũng thành...
 11. The Collectors

  Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải...

  Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực Bắc Phi. Đông Phi. Đông Bắc Á. Đông Nam Á. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.
 12. The Collectors

  Yếu tố khách quan nào sau đây đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh...

  Yếu tố khách quan nào sau đây đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm 1936 – 1939? Chính phủ Mặt trận Nhân lên cầm quyền ở Pháp. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, chuẩn bị gây chiến tranh thế thứ hai. Ở Đông Dương có viên Toàn quyền mới. Pháp cử một phái đoàn sang điều...
 13. The Collectors

  Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng cách mạng vô sản nào sau đây...

  Tổ chức cách mạng theo khuynh hướng cách mạng vô sản nào sau đây được thành lập ở Việt Nam trong thời kì 1919-1930? An Nam Cộng sản đảng. Việt Nam Quốc dân Đảng. Đảng cộng sản Đông Dương. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. - SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN năm 2009, trang 83 - 84. - Tổ chức...
 14. The Collectors

  Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

  Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây? Bước đâu xây dựng lực lượng cho cách mạng. Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước. Mở đầu thời kì vận động giải phóng dân tộc. Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh. - Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt...
 15. The Collectors

  Hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên...

  Hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền tảng đầu tiên cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới? Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa. Thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại...
 16. The Collectors

  Trong giai đoạn 1965 – 1968, chiến thắng nào sau đây được coi là...

  Trong giai đoạn 1965 – 1968, chiến thắng nào sau đây được coi là “Ấp Bắc” đối với quân viễn chinh Mĩ? Vạn Tường (Quảng Ngãi). Núi Thành (Quảng Nam). Trà Bồng (Quảng Ngãi). Tây Ninh. - SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN năm 2009, trang 175. - Trong giai đoạn 1965 – 1968, chiến thắng Vạn Tường...
 17. The Collectors

  Thách thức an ninh phi truyền thống mà các dân tộc phải đối mặt...

  Thách thức an ninh phi truyền thống mà các dân tộc phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là chủ nghĩa khủng bố. xung đột sắc tộc. xung đột tôn giáo. chủ nghĩa li khai. - SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN năm 2009, trang 74. - Thách thức an ninh phi truyền thống mà các dân tộc phải đối mặt...
 18. The Collectors

  Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam...

  Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là hậu phương được củng cố, lớn mạnh về mọi mặt. hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố vững chắc. vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đối với cuộc kháng chiến. sự giúp đỡ...
 19. The Collectors

  Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Thương mại thế giới...

  Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) là biểu hiện của xu thế đa dạng hóa. nhất thể hóa. đa phương hóa. toàn cầu hóa.
 20. The Collectors

  Nội dung nào sau đây là yếu tố khách quan tác động đòi hỏi Đảng và...

  Nội dung nào sau đây là yếu tố khách quan tác động đòi hỏi Đảng và Nhà nước Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới (từ tháng 12 - 1986)? Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ. Các nước ASEAN trở thành những “con rồng” kinh tế. Mĩ và...
Top