trắc nghiệm lịch sử 12

 1. T

  : Ban Thư ký là một trong 6 cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?

  : Ban Thư ký là một trong 6 cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây? Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Tổ chức Thống nhất châu Phi. Liên hợp quốc. Liên minh châu Âu. Ban Thư ký Liên Hợp quốc là 1 trong 6 cơ quan chủ chốt của Hệ thống Liên Hợp quốc, đứng đầu là Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, giúp việc cho...
 2. T

  : Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX là hệ quả quan...

  : Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX là hệ quả quan trọng của : quá trình thống nhất thị trường thế giới. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công...
 3. T

  : Nguyên nhân chủ yếu nhất buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh...

  : Nguyên nhân chủ yếu nhất buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là : sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. cuộc chạy đua vũ trang làm cho hai nước tốn kém, suy giảm nhiều mặt. sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tây Âu...
 4. T

  : Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế...

  : Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN? Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội...
 5. T

  : Ngoài sự nỗ lực của bản thân, yếu tố khách quan nào giúp Nhật...

  : Ngoài sự nỗ lực của bản thân, yếu tố khách quan nào giúp Nhật Bản có điều kiện để khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Viện trợ của các nước phương Tây. Viện trợ của Mĩ. Cách mạng khoa học - kĩ thuật. Chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh...
 6. T

  : Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến...

  : Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi? Ai Cập. Tuynidi. Ăngôla. Angiêri. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở Angiêri của châu Phi.
 7. T

  : Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào?

  : Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở nào? Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta. Những thỏa thuận của ba cường quốc sau Hội nghị Ianta. Những thỏa thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng trong Hội nghị Ianta. Những quyết định trong Hội nghị Ianta cùng...
 8. T

  : Hội nghị Ianta (2/1945) không quyết định :

  : Hội nghị Ianta (2/1945) không quyết định : thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. thỏa thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải...
 9. T

  : Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác...

  : Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam như thế nào? Giai cấp nông dân tăng nhanh về số lượng. Hình thành giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản. Hình thành giai cấp công nhân và 2 tầng lớp tư sản, tiểu tư sản. Giai cấp nông dân tăng nhanh về số...
 10. T

  : Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ nhất của phong...

  : Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ nhất của phong trào cần vương? Đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết. Diễn ra sôi nổi, liên tục trên phạm vi rộng lớn. Phong trào quy tụ thành các trung tâm khởi nghĩa lớn, phát triển theo chiều sâu. Thu hút nhiều thành phần, tầng...
 11. T

  : Tổ chức hoặc phong trào nào sau đây không gắn liền với tên tuổi...

  : Tổ chức hoặc phong trào nào sau đây không gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu? Hội Duy tân. Phong trào Đông du. Phong trào Duy tân. Việt Nam Quang phục hội. Các phong trào và tổ chức của Phan Bội Châu khởi xướng bao gồm: - Tháng 05/1904, lập Hội Duy tân ở Quảng Nam. Hội tổ chức phong trào...
 12. T

  : Đâu không phải là nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862)?

  : Đâu không phải là nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862)? triều đình nhường hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. bồi thường cho Pháp 20 triệu quan. triều đình phải mở 3 cửa biển: Ba Lạt, Quảng Yên, Đà Nẵng. triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì là vùng đất thuộc Pháp. Hiệp ước...
 13. T

  : Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt...

  : Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia : thuộc địa. phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài. nửa thuộc địa nửa phong kiến. phong kiến độc lập, có chủ quyền. Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc...
 14. T

  : Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là :

  : Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là : cuộc cách mạng tư sản kiểu cũ. cuộc cách mạng XHCN. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. cuộc cách mạng tư sản điển hình. Cách mạng tháng Mười đã lật đổ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga, giải phóng nhân dân và các dân tộc...
 15. T

  : Để giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Mỹ...

  : Để giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Mỹ tiến hành bằng con đường nào? Thực hiện chính sách mới của tổng thống Rudơven. Thực hiện chính sách ôn hòa. Giữ nguyên trạng thái tư bản chủ nghĩa. Vừa phát xít hóa vừa giữ nguyên tư bản chủ nghĩa. Để đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng...
 16. T

  : Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt...

  : Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam là : để lại bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. nước Nga có điều kiện giúp đỡ ta về vật chất và tinh thần. chỉ ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam. Cách mạng...
 17. T

  : Vương triều Lê sơ được thành lập sau thắng lợi của sự kiện lịch...

  : Vương triều Lê sơ được thành lập sau thắng lợi của sự kiện lịch sử nào? Khởi nghĩa Lam Sơn. Kháng chiến chống Tống. Kháng chiến chống Mông - Nguyên. Kháng chiến chống Thanh. Vương triều Lê Sơ được thành lập sau thắng lợi của Khởi nghĩa Lam Sơn. Mùa xuân năm Mậu Tuất - 1418, Lê Lợi cùng những...
 18. T

  : Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bá vào...

  : Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bá vào nước ta? Nho giáo. Phật giáo. Đạo giáo. Ấn Độ giáo. Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến Nho giáo được truyền bá vào nước ta. Năm 111 TCN, nhà Hán thôn tính Nam Việt và biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. Ầu Lạc bị chia thành...
 19. T

  : Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?

  : Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì? Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô. Kết quả bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng...
 20. T

  : Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nào?

  : Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nào? Nhà Hạ. Nhà Hán. Nhà Tần. Nhà Chu. Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tần, do năm 221TCN nhà Tần thống nhất Trung Quốc xác lập chế độ phong kiến.
Top