Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó

ShiroPin

Active Member
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung $C = 2,5 \mu F$ mắc song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là $U_o = 12 V$. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm $u_L = 6 V$ thì một tụ điện bị vong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cưc đại trong cuộn cảm sau đó
A. 0,135 mJ
B. 0,315 mJ
C. 0,54 mJ
D. 0,27 mJ
 
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung $C = 2,5 \mu F$ mắc song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là $U_o = 12 V$. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm $u_L = 6 V$ thì một tụ điện bị vong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cưc đại trong cuộn cảm sau đó
A. 0,135 mJ
B. 0,315 mJ
C. 0,54 mJ
D. 0,27 mJ
Lời giải
Ta tính được năng lượng ban đầu của hệ là
$$W=\dfrac{1}{2}.2C.U_o^2=3,6.10^{-4}J$$
Ta có là $u_L+u_C=0$ Vậy khi $u_L=6V$ thì $\Rightarrow \left | u_C \right |=\left | u_L \right |=6V$
Do $$\left | u_C \right |=\dfrac{U_o}{2}\Rightarrow W_đ=\dfrac{W}{4}\Rightarrow W_{C_1}=W_{C_2}=\dfrac{W}{8}$$
Vậy năng lượng bị mất là $\dfrac{W}{8}\Rightarrow W'=\dfrac{7W}{8}=3,15.10^{-4}J=0,315mJ$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Back
Top