Recent Content by The Collectors

 1. The Collectors

  Bài 69 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Hai cột thẳng của hai trại A và B, của lớp 9A và lớp 9B, cách nhau \(8m.\) Từ một cái cọc ở chính giữa hai cột, người ta đo được góc giữa các dây căng từ đỉnh hai cột của hai trại A và B đến cọc tạo với mặt đất lần lượt là \(35^\circ \) và \(30^\circ \) (h.23). Hỏi trại nào cao hơn và cao hơn...
 2. The Collectors

  Bài 70 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Một người trinh sát đứng cách một tòa nhà một khoảng 10m. Góc “nâng” từ chỗ anh ta đứng đến nóc nhà là 40\(^\circ \) (h.24). a) Tính chiều cao của tòa nhà. b) Nếu anh ta dịch chuyển sao cho góc “nâng” là \(35^\circ \) thì anh ta cách tòa nhà bao nhiêu mét? Khi đó anh ta tiến lại gần hay ra xa...
 3. The Collectors

  Bài 71 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Một chiếc diều \(ABCD\) có \(AB = BC, AD = DC.\) Biết \(AB = 12cm,\widehat {ADC} = 40^\circ \) \(\widehat {ABC} = 90^\circ \) (h.25) Hãy tính: a) Chiều dài cạnh \(AD;\) b) Diện tích của chiếc diều. + Sử dụng định lý Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai...
 4. The Collectors

  Bài 62 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\). Biết \(HB = 25cm, HC = 64cm\). Tính \(\widehat B,\widehat C\). Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác \(ABC\) có đường cao \(AH\), ta có: \(A{H^2} = BH.CH\) Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn: \(\tan \alpha = \dfrac{{AB}}{{AC}}.\) Xét...
 5. The Collectors

  Bài 63 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Cho tam giác \(ABC\) có \(BC = 12cm\), \(\widehat B = 60^\circ ,\widehat C = 40^\circ .\) Tính: a) Đường cao \(CH\) và cạnh \(AC;\) b) Diện tích tam giác \(ABC.\) Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề. Suy ra cạnh huyền...
 6. The Collectors

  Bài 64 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

  Tính diên tích của hình bình hành có hai cạnh \(12 cm\) và \(15 cm,\) góc tạo bởi hai cạnh ấy bằng \(100\)\(^\circ \). Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB=c, AC=b, BC=a\) thì: \(b=a.sin B=a.cos C\) Diện tích hình bình hành bằng tích...
 7. The Collectors

  Bài 65 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

  Tính diện tích hình thang cân, biết hai cạnh đáy là \(12 cm\) và \(18 cm,\) góc ở đáy bằng \(75\)\(^\circ \) Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: \(S=\dfrac{a+b}{2}.h\) Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB=c, AC=b, BC=a\) thì...
 8. The Collectors

  Bài 66 trang 115 SBT toán 9 Tập 1

  Một cột cờ cao \(3,5 m\) có bóng trên mặt đất dài \(4,8 m.\) Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu? Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB=c, AC=b, BC=a\) thì: \(\tan \widehat B = \dfrac{b}{c}\) Chiều cao cột cờ là cạnh đối diện với góc giữa tia sáng mặt trời và bóng...
 9. The Collectors

  Bài 67 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Từ đỉnh một tòa nhà cao \(60m\), người ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ dưới một góc 28\(^\circ \) so với đường nằm ngang. Hỏi chiếc ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó bao nhiêu mét? Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc...
 10. The Collectors

  Bài 68 trang 116 SBT toán 9 tập 1

  Một em học sinh đứng ở mặt đất cách tòa tháp ăng-ten \(150m\). Biết rằng em nhìn thấy đỉnh tháp ở góc \(20^\circ \) so với đường nằm ngang, khoảng cách từ mắt đến mặt đất bằng \(1,5m\). Hãy tính chiều cao của tháp. Sử dụng: Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân tan...
 11. The Collectors

  Bài 60 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Cho hình: Biết: \(\widehat {QPT} = 18^\circ \), \(\widehat {PTQ} = 150^\circ \), \(QT = 8cm,\) \(TR = 5cm.\) Hãy tính: a) \(PT;\) b) Diện tích tam giác \(PQR.\) +) Cho hình vẽ: Ta có: \(AB=BC. \sin \alpha ,\)\(AC=BC.\cos \alpha ,\)\(AC=AB.\cot \alpha \) +) Sử dụng công thức tính diện tích...
 12. The Collectors

  Bài 61 trang 115 SBT toán 9 tập 1

  Cho \(BCD\) là tam giác đều cạnh \(5cm\) và góc \(DBA\) bằng \(70^\circ \). Hãy tính: a) \(AD;\) b) \(AB.\) Cho hình vẽ: Ta có: \(\sin \alpha = \dfrac{{AB}}{{BC}}\) nên \(AB=BC.\sin \alpha , \) \(BC = \dfrac{{AB}}{{\sin \alpha }}\) và \(\cot \alpha = \dfrac{{AC}}{{AB}}.\) a) Kẻ \(DE \bot...
 13. The Collectors

  Bài 59 trang 114 SBT toán 9 tập 1

  Tìm \(x\) và \(y\) trong các hình sau: a) b) c) +) Cho hình vẽ: Ta có \(AB=BC.\sin \alpha, \) \(AC=AB. \cot \alpha\), \(BC = \dfrac{{AC}}{{\cos \alpha }}\) +) Định lí Pytago vào tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\): \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}.\) a) Hình a Trong tam giác vuông \(ACP\), ta có: \(x...
 14. The Collectors

  Bài 54 trang 113 SBT toán 9 tập 1

  Cho hình: Biết: \(AB = AC = 8cm, CD = 6cm,\) \(\widehat {BAC} = 34^\circ \) và \(\widehat {CAD} = 42^\circ .\) Tính a) Độ dài cạnh \(BC;\) b) \(\widehat {ADC}\); c) Khoảng cách từ điểm \(B\) đến cạnh \(AD.\) Cho hình vẽ: Ta có: \(AB=BC. \sin \alpha \) a) Kẻ \(AI \bot BC\) Vì \(\Delta ABC\)...
 15. The Collectors

  Bài 53 trang 113 SBT toán 9 tập 1

  Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB = 21cm\), \(\widehat C = 40^\circ \). Hãy tính các độ dài: a) \(AC\) ; b) \(BC\) ; c) Phân giác \(BD.\) Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề. b) Cạnh góc vuông...
Top