T

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng...

Câu hỏi: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17​Hx​COONa, C15​H31​COONa, C17​Hy​COONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hoá hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2​. Giá trị của m là
A. 68,80.
B. 60,20
C. 68,84.
D. 68,40.
Phương pháp:
- Từ tỉ lệ mol của các muối trong X ta tính được số C trung bình của muối $\Rightarrow $ số C trung bình của chất béo
- Khi hiđro hóa hết chất béo E sẽ thu được chất béo no Y→ Công thức trung bình của chất béo no Y.
Tính số mol của Y (dựa vào khối lượng và M) → số mol của E → số mol của mỗi muối
- Xét phản ứng đốt X:
Bảo toàn C → nCO​2​=nC(muối) ​+ nC(glixerol​) = ?
Bảo toàn O → nH2O​ = 6nX​ + 2nO2​ - 2nCO2​ = ?
ta tính được vinh247.com
BTKL → m = mX​ = mCO​2 ​+ MH2​O​ - mO​2​ = ?
Hướng dẫn giải:
Từ tỉ lệ mol của các muối trong X ta giả sử X chứa:
${{\text{C}}_{17}}{{\text{H}}_{\text{x}}}\text{COONa}:3\text{a}(\text{mol})$
${{\text{C}}_{15}}{{\text{H}}_{31}}\text{COONa}:4\text{a}(\text{mol})$
${{\text{C}}_{17}}{{\text{H}}_{\text{y}}}\text{COONa}:5\text{a}(\text{mol})$
Số C trung bình của muối $\dfrac{18.3+16.4+18.5}{3+4+5}=\dfrac{52}{3}$
$\Rightarrow $ Số C trung bình của chất béo E là: $3\cdot \dfrac{52}{3}+3=55$
Hiđro hóa hết E sẽ tạo thành các chất béo no Y có CT trung bình là ${{\text{C}}_{55}}{{\text{H}}_{106}}{{\text{O}}_{6}}\to \text{M}=862(\text{g}/\text{mol})$
$\Rightarrow {{\text{n}}_{\text{Y}}}=68,96:862=0,08(\text{mol})={{\text{n}}_{\text{E}}}$
Khi thủy phân chất béo ta luôn có mối liên hệ: nc​b​ = 1/3.nmuối​ = 4a = 0,08 → a = 0,02 (mol)
Vậy muối X chứa:
${{\text{C}}_{17}}{{\text{H}}_{\text{x}}}\text{COONa}:3\text{a}=0,06(\text{mol})$
${{\text{C}}_{15}}{{\text{H}}_{31}}\text{COONa}:4\text{a}=0,08(\text{mol})$
${{\text{C}}_{17}}{{\text{H}}_{\text{y}}}\text{COONa}:5\text{a}=0,1(\text{mol})$
- Xét phản ứng đốt X:
Bảo toàn C → nCO​2​ = nC(muối)​ + nC(glixerol) ​=(0,06.18 + 0,08.16+ 0,1.18) + 0,08.3=4,4 (mol)
Bảo toàn O → nH2​O​ = 6nX​ + 2nO2 ​- 2nCO2​ = 6.0,08 + 2.6,14 - 2.4,4= 3,96 (mol)
BTKL → m = mX​ = m CO2​ + mH2O​- mO2 ​ = 4,4.44 + 3,96.18 - 6,14.32 = 68,4 (g)
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top