trắc nghiệm hoá 12

 1. The Collectors

  Hỗn hợp E gồm axit no, đơn chức X, axit đa chức Y (phân tử có ba...

  Hỗn hợp E gồm axit no, đơn chức X, axit đa chức Y (phân tử có ba liên kết $\pi $, mạch không phân nhánh) đều mạch hở và este Z (chỉ chứa nhóm chức este) tạo bởi ancol đa chức T với X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 14,93 gam E cần dùng vừa đủ 0,3825 mol ${{O}_{2}}$. Mặt khác, 14,93 gam E phản ứng tối...
 2. The Collectors

  Chia hỗn hợp X gồm $Fe,F{{e}_{3}}{{O}_{4}},Fe{{\left( OH...

  Chia hỗn hợp X gồm $Fe,F{{e}_{3}}{{O}_{4}},Fe{{\left( OH \right)}_{3}}$ và $FeC{{O}_{3}}$ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần (1) trong dung dịch $HCl$ dư, thu được 0,1 mol hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với ${{H}_{2}}$ bằng 9,4 và dung dịch Y. Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung...
 3. The Collectors

  Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở (phân tử chỉ chứa...

  Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở (phân tử chỉ chứa nhóm COOH) và một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được $C{{O}_{2}}$ và 10,8 gam ${{H}_{2}}O$. Nếu đun nóng m gam M trên (có ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với...
 4. The Collectors

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm $CuS{{O}_{4}}$ và...

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm $CuS{{O}_{4}}$ và $FeC{{l}_{3}}$ vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với các điện cực trơ) đến khi ở anot thoát ra 0,2 mol hỗn hợp khí có tỉ khối so với ${{H}_{2}}$ bằng 30,625 thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân có chứa hai muối...
 5. The Collectors

  Hòa tan hoàn toàn 20,7 gam hỗn hợp X gồm $Na,Ba,N{{a}_{2}}O$ và...

  Hòa tan hoàn toàn 20,7 gam hỗn hợp X gồm $Na,Ba,N{{a}_{2}}O$ và $BaO$ vào nước thu được 4 lít dung dịch Y có $pH=13$ và 0,05 mol khí ${{H}_{2}}$. Cho 4 lít dung dịch Y tác dụng với 100 ml dung dịch chứa ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ 0,3M và $A{{l}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}$ 0,5M. Sau khi các...
 6. The Collectors

  Cho từ từ dung dịch $HCl$ loãng vào dung dịch chứa $NaOH$ và...

  Cho từ từ dung dịch $HCl$ loãng vào dung dịch chứa $NaOH$ và $NaAl{{O}_{2}}$ (hay $Na\left[ Al{{\left( OH \right)}_{4}} \right]$ ). Sự phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol $HCl$ được biểu diễn theo đồ thị bên. Tổng giá trị $\left( x+y \right)$ là 3,5. 3,8. 3,1. 2,2. Theo đồ thị...
 7. The Collectors

  Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm $X\left(...

  Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm $X\left( {{C}_{3}}{{H}_{10}}{{O}_{2}}{{N}_{2}} \right)$ và $Y\left( {{C}_{4}}{{H}_{12}}{{O}_{4}}{{N}_{2}} \right)$ tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch $NaOH$ 1M thu được amin Z có tỉ khối so với ${{H}_{2}}$ bằng 15,5 và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được hỗn hợp G...
 8. The Collectors

  Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước...

  Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch $N{{H}_{3}}$ dư vào dung dịch Z thu được ${{x}_{1}}$ mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho dung dịch $N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}$ dư vào dung dịch Z thu được...
 9. The Collectors

  Cho 200 ml dung dịch $NaOH$ 3M vào 100 ml dung dịch $AlC{{l}_{3}}$...

  Cho 200 ml dung dịch $NaOH$ 3M vào 100 ml dung dịch $AlC{{l}_{3}}$ 1M thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết V ml dung dịch $HC\operatorname{l}$ 1M vào dung dịch X thu được 5,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của Y là 175. 425. 375. 275. Xét phản ứng...
 10. The Collectors

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metan, axetilen...

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metan, axetilen, buta-1,3-đien và vinyl axetilen thu được 24,2 gam $C{{O}_{2}}$ và 7,2 gam nước. Biết a mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa 112 gam $B{{r}_{2}}$ trong dung dịch. Giá trị của a là 0,2. 0,4. 0,1. 0,3. Xét phản ứng đốt cháy X: Ta có...
 11. The Collectors

  Cho các phát biểu sau: (1) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với...

  Cho các phát biểu sau: (1) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon. (2) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. (3) Tên thay thế của amin có công thức ${{\left( C{{H}_{3}} \right)}_{3}}N$ là trimetylamin. (4) Dung dịch 37 - 40% fomanđehit trong...
 12. The Collectors

  Cho 14,6 gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch $HCl$ dư được dung...

  Cho 14,6 gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch $HCl$ dư được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được khối lượng muối khan là 23,7 gam. 28,6 gam. 19,8 gam. 21,9 gam.
 13. The Collectors

  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm các...

  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử: Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: Phenol, anđehit fomic, glixerol, etanol. Anilin, gilxerol, anđehit fomic, metyl fomat. Phenol, axetanđehit, etanol, anđehit fomic. Glixerol, etylen glicol...
 14. The Collectors

  Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic...

  Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol ${{O}_{2}}$ thu được 0,285 mol $C{{O}_{2}}$. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch $NaOH$ vừa đủ được ${{m}_{1}}$ gam muối. Giá trị a và ${{m}_{1}}$ lần lượt...
 15. The Collectors

  Hấp thụ hết 0,2 mol khí $C{{O}_{2}}$ vào dung dịch chứa x mol...

  Hấp thụ hết 0,2 mol khí $C{{O}_{2}}$ vào dung dịch chứa x mol $NaOH$ và y mol $N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}$ thu được 100 ml dung dịch X. Lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch $Ca{{\left( OH \right)}_{2}}$ dư thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác, khi lấy 50 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml dung...
 16. The Collectors

  Cho các thí nghiệm sau: (1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol...

  Cho các thí nghiệm sau: (1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol $F{{e}_{3}}{{O}_{4}}$ vào dung dịch chứa 4x mol ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ loãng. (2) Cho hỗn hợp $NaHS{{O}_{4}}$ và $KHC{{O}_{3}}$ (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. (3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol $AgN{{O}_{3}}$. (4) Cho dung...
 17. The Collectors

  Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi?

  Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi? $FeC{{O}_{3}}+2HCl\to FeC{{l}_{2}}+C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O$. $N{{H}_{4}}Cl+NaOH\to NaCl+N{{H}_{3}}+{{H}_{2}}O$. $N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}+BaC{{l}_{2}}\to BaS{{O}_{4}}+2NaCl$. $2FeC{{O}_{3}}+4{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\to F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}}...
 18. The Collectors

  Đốt cháy hoàn toàn este X thu được $C{{O}_{2}}$ và ${{H}_{2}}O$ có...

  Đốt cháy hoàn toàn este X thu được $C{{O}_{2}}$ và ${{H}_{2}}O$ có số mol bằng nhau, X có thể là este no, mạch hở, đơn chức. no, ba chức. no, mạch hở, hai chức. không no, mạch hở, đơn chức
 19. The Collectors

  Phát biểu nào sau đây sai?

  Phát biểu nào sau đây sai? Để gang hoặc thép trong không khí ẩm sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Trong ăn mòn hóa học, electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới...
 20. The Collectors

  Cho 12 gam Fe vào 100 ml dung dịch chứa $CuS{{O}_{4}}$ 1M và...

  Cho 12 gam Fe vào 100 ml dung dịch chứa $CuS{{O}_{4}}$ 1M và $F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}$ 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 12,8. 9,2. 7,2. 6,4. ${{n}_{C{{u}^{2+}}}}=0,1mol;{{n}_{F{{e}^{3+}}}}=0,2mol$ Quá trình cho nhận e...
Top