Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu

hoangmac

Well-Known Member
Bài toán
Nguồn điểm $S$ phát sóng âm đẳng hướng trong không gian. Ba điểm $S,A,B$ nằm trên một đường thẳng($A,B$ cùng phía với $S$. Biết $AB=61,2m$. M là trung điểm của $AB$ cách $S$ $50m$ có cường độ âm $1W/m^2$. Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu có tâm $S$ và đi qu $A,B$. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là $340m/s$ và môi trường không hấp thụ âm.
A. $5652J$
B. $4652J$
C. $7652J$
D. $8652J$
 

Quảng cáo

Top