Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1}, S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho

lina

Member
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Nguồn S đặt cách đều $S_{1},S_{2}$ phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4µm đến 0,76 µm. Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại M :
A. $4,2.10^{14}Hz$
B. $7,6.10^{15}Hz$
C. $7,8.10^{14}Hz$
D. $7,2.10^{14}Hz$
 

Quảng cáo

Top