T

Một vật khối lượng 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao...

Câu hỏi: Một vật khối lượng 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là ${{x}_{1}}=5\cos \left( 10t+\pi \right)$ và ${{x}_{2}}=10\cos \left( 10t-\dfrac{\pi }{3} \right)({{x}_{1}},{{x}_{2}}$ tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng của vật là
A. 37,5 J.
B. 75 J.
C. 75 mJ.
D. 37,5 mJ.
Phương pháp:
Biên độ của dao động tổng hợp: $A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2.{{A}_{1}}.{{A}_{2}}.\cos \Delta \varphi }$
Cơ năng: $\text{W}=\dfrac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}$
Cách giải:
Biên độ của dao động tổng hợp: $A=\sqrt{{{5}^{2}}+{{10}^{2}}.2.5.10.\cos \left( \pi +\dfrac{\pi }{3} \right)}=5\sqrt{3}cm$
Cơ năng của vật là: $\text{W}=\dfrac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}=\dfrac{1}{2}.0,{{1}^{2}}{{.10}^{2}}.{{\left( 0,05\sqrt{3} \right)}^{2}}=37,5mJ$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top