T

Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000 km...

Câu hỏi: Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh địa tĩnh là 36000 km. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten bằng
A. 1,08 s.
B. 12 ms.
C. 0,12 s.
D. 10,8 s.
$\Delta t=\dfrac{d}{c}=0,12\text{ s}$.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top