Hệ thức nào sau đây là đúng?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L$. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng $0,5$. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $r=\sqrt{3} \omega L$
B. $2r=\sqrt{3} \omega L$
C. $\sqrt{3}r=2\omega L$
D. $\sqrt{3}r=\omega L$
P/s: Trích đề thi thử lần 3 Bamabel
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L$. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng $0,5$. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $r=\sqrt{3} \omega L$
B. $2r=\sqrt{3} \omega L$
C. $\sqrt{3}r=2\omega L$
D. $\sqrt{3}r=\omega L$
P/s: Trích đề thi thử lần 3 Bamabel
Lời giải
Câu này dễ rồi. $r^2=0,5^2\left({Z_L}^2+r^2\right) \Rightarrow Z_L=\sqrt 3{r}=L\omega $. Chọn D.
 

Quảng cáo

Top