T

Hai kim loại X, Y và dung dịch muối tương ứng có các phản ứng hóa...

Câu hỏi: Hai kim loại X, Y và dung dịch muối tương ứng có các phản ứng hóa học theo sơ đồ
sau:
(1) $X+2{{Y}^{3+}}\to {{X}^{2+}}+2{{Y}^{2+}}\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }(2)Y+{{X}^{2+}}\to {{Y}^{2+}}+X$. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Y3​+​ có tính oxi hóa mạnh hơn X2+​.
B. Y2+​ có tính oxi hóa mạnh hơn X2+​.
C. X khử được ion Y?".
D. X có tính khử mạnh hơn Y.
Phương pháp:
Phản ứng oxi hóa - khử có xu hướng tạo thành chất khử và chất oxi hóa yếu hơn các chất ban đầu.
Hướng dẫn giải:
$(2)Y+{{X}^{2+}}\to {{Y}^{2+}}+X$
Kh1​ Oxh1​ Oxh2​ Kh2​
$\Rightarrow $ tính khử: Y > X và tính oxi hóa: ${{X}^{2+}}>{{Y}^{2+}}(*)$
$(1)X+2{{Y}^{3+}}\to {{X}^{2+}}+2{{Y}^{2+}}$
Kh1​ Oxh1​ Oxh2​ Kh2​
$\Rightarrow $ tính khử: X > Y2+​ và tính oxi hóa: ${{Y}^{3+}}>{{X}^{2+}}(**)$
Từ (*) (**) ta có:
Tính khử: ${{\text{Y}}^{2+}}<\text{X}<\text{Y}$
Tính oxi hóa: ${{\text{Y}}^{2+}}<{{\text{X}}^{2+}}<{{\text{Y}}^{3+}}$
A đúng
B sai vì ${{Y}^{2+}}$ có tính oxi hóa yếu hơn ${{X}^{2+}}$
C sai vì X là kim loại yếu hơn Y nên không khử được ${{Y}^{2+}}$ tạo thành Y
D sai vì X có tính khử yếu hơn Y
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top