T

Đun m gam hợp chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O, MX < 250, chỉ...

Câu hỏi: Đun m gam hợp chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O, MX​ < 250, chỉ chứa một loại nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Trung hòa lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,36 gam hỗn hợp hai ancol Y, Z đơn chức và 18,34 gam hỗn hợp hai muối khan (trong đó có một muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Axit T có chứa 2 liên kết đôi trong phân tử.
B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử hiđro.
C. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử T.
D. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau.
Hướng dẫn giải:
Vì phản ứng tạo 2 muối là muối hữu cơ và KCl; mặt khác tạo 2 ancol
$\Rightarrow $ X là este tạo bởi axit hai chức, 2 ancol đơn chức
Ta có: nKOH dư ​= nK​Cl​ = nHCl​ = 0,04 mol
${{\text{n}}_{\text{R}(\text{COOK})2}}=1/2{{\text{n}}_{\text{KOH pu}}}=1/2(0,2-0,04)=0,08\text{mol}$
Muối chứa: R(COOK)2​ (0,08 mol) và KCl (0,04 mol)
$\Rightarrow $ 18,34 = 0,08.(R + 166) + 0,04.74,5
$\Rightarrow $ R= 26 (-CH=CH-)
Bảo toàn khối lượng: ${{\text{m}}_{\text{X}}}={{\text{m}}_{\text{C}2\text{H}2(\text{COOK})2}}+{{\text{m}}_{\text{ancol }}}-{{\text{m}}_{\text{KOH pu}}}X=13,76\text{g}$
Mà nX​ = nmuối của T​ = 0,08 mol
$\Rightarrow $ Mx = 13,76 / 0,08 = 172
X có dạng: R1​OOC-CH=CH-COOR2​
$\Rightarrow $ R1​ + R2​ = 58 (C4​H10​)
$\Rightarrow $ R1​ = 15 (CH3​-) và R2 ​(C3​H7​-​ ) thỏa mãn
Vậy X: CH3​OOC-CH=CH-COOC3​H7​
T: HOOC-CH=CH-COOH
A sai vì axit T có 3 liên kết $\pi $
B sai vì X có 12 nguyên tử H
C đúng, X có 8C còn T có 4C
D sai vì 2 ancol thu được không phải kế tiếp
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top