T

Cho các mệnh đề sau: (1) Ở điều kiện thường, axetilen phản ứng với...

Câu hỏi: Cho các mệnh đề sau:
(1) Ở điều kiện thường, axetilen phản ứng với dung dịch AgNO3​/NH3​ cho kết tủa màu vàng.
(2) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo đều thu được glucozo.
(4) Thành phần chính của xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo.
(5) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc.
Số mệnh đề đúng
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Hướng dẫn giải:
(1) đúng. PTHH: C2​H2​ + 2AgNO3​ + 2NH3​ → C2​Ag2​↓ vàng + 2NH4​NO3​
(2) đúng
(3) đúng vì tinh bột và xenlulozo đều được cấu tạo nên từ các mắt xích glucozo
(4) đúng
(5) đúng
→ 5 mệnh đề đúng
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top