[Topic] Những bài toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Post tiếp 2 bài:
Câu 32: Đăt điện áp xoay chiều $AB$ gồm các đoạn $AM,MN$ và $NB$ mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch $AM$ chỉ chứa cuộn cảm thuần, đoạn $MN$ chứa điện trở $R$ và đoạn $NB$ chứ tụ điện $C$. Biết các điện áp $u_{AN}=100\sqrt{3} \cos \left( 100\pi t+ \dfrac{\pi }{2} \right) \left(V\right)$ và $u_{MB}= 100 \sin \left(100 \pi t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(V\right)$. Hệ số công suất của mạch bằng:
A. 0,655
B. 0,578
C. 0,710
D. 0,866
 
Last edited:

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Câu 33: Đoạn mạch mắc nối tiếp $AB$ gồm tụ điện có điện dung $C=\dfrac{1}{6\pi } mF$, cuộn cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{0,3}{\pi } \left(H\right)$ và điện trở trong $r=10 \Omega $, và một biến trở $R$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi còn tần số thay đổi được. Khi $f=50 Hz$, thay đổi $R$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại là $U_1$. Khi $R=30 \Omega $, thay đổi $f$ thì bây giờ điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại là $U_2$. Tỉ số $\dfrac{U_1}{U_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 0,79
B. 6,29
C. 1,58
D. 3,15
 

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Lời giải

Khi $f=50 Hz$, thay đổi $R$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại là $U_1$ lúc này là cộng hưởng.
$U_1=\dfrac{U}{Z}Z_C=\dfrac{3\sqrt{10}}{5}U$
Khi $R=30 \Omega $, thay đổi $f$ thì bây giờ điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại là $U_2$
$U_2=U_C$ max $=\dfrac{2UL}{\left(r+R\right)\sqrt{4LC-C^2.\left(R+r\right)^2}}$
$\Leftrightarrow U_2=1,2U$
$\dfrac{U_1}{U_2}=1,58$
Chọn đáp án gần nhất là C, có khác bài toán của anh là $R_{tm}=R+r$ thôi. :):)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

apple13197

Active Member
Ta có $Z_L.Z_C=L.\omega .\dfrac{1}{C.\omega }=\dfrac{L}{C}$
Do đó $R^2$ có cùng thứ nguyên với $\dfrac{L}{C}$ được, còn $R$ thì không
Mình đã đi hỏi lại kĩ thì thầy sửa lại là $R^{2}$ chứ không phải $R$.
Nhưng bạn giải luôn câu đó đi dù gì thì mình biến đổi cũng chưa ra nơi.
 

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Mình đã đi hỏi lại kĩ thì thầy sửa lại là $R^{2}$ chứ không phải $R$.
Nhưng bạn giải luôn câu đó đi dù gì thì mình biến đổi cũng chưa ra nơi.
Mình lười gõ nên up ảnh một bài tương tự vậy
dien.PNG
 

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 34:
Đặt điện áp $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ và 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được. Khi $C=C_o$ thì cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp $\varphi _1$($0<\varphi _1<90^{o}$), điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $45V$. Khi $C=2C_o$ thì cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp $\varphi _2=120^{o}-\varphi _1$ điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $135V$, giá trị $U_o$ gần giá trị nào nhất.
Ps: Copy
A. 40V
B. 80V
C. 100V
D. 200V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Câu 34:
Đặt điện áp $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ và 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được. Khi $C=C_o$ thì cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp $\varphi _1$($0<\varphi _1<90^{o}$), điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $45V$. Khi $C=2C_o$ thì cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp $\varphi _2=120^{o}-\varphi _1$ điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $135V$, giá trị $U_o$ gần giá trị nào nhất.
Ps: Copy
A. 40V
B. 80V
C. 100V
D. 200V
Lời giải

hinh.PNG

  • Khi $C=C_0$ từ hình vẽ ta có: $\dfrac{U}{\sin \alpha}=\dfrac{U_{d1}}{\sin \left(90^0- \varphi_1\right)}$
  • Khi $C=2C_0$ từ hình vẽ ta có: $\dfrac{U}{\sin \alpha}=\dfrac{U_{d2}}{\sin \left(90^0+ \varphi_2\right)}$
Nên $$\dfrac{U_{d1}}{\sin \left(90^0 - \varphi_1\right)}=\dfrac{U_{d2}}{\sin \left(90^0 +\varphi_2\right)}$$
Suy ra:
$$\dfrac{\sin \left(90^0 -\varphi_1\right)}{\sin \left(90^0+ \varphi_2\right)} =\dfrac{1}{3}$$
$$ \dfrac{\cos \varphi_1}{\sin \left(90^0+ \varphi_2\right)}=\dfrac{1}{3}$$
Mà $\varphi_2=120^0 -varphi_1$ ta suy ra được $\varphi_1 \approx 76^0,
\varphi_2 \approx 44^0$
Lại có:
$$\begin{cases} \tan \left(-76^0\right)= \dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{r} \\ \tan \left(44^0\right)= \dfrac{Z_L-\dfrac{Z_{C_1}}{2}}{r} \end{cases}$$
Suy ra:
$$\begin{cases} \dfrac{Z_{C_1}-Z_L}{r} \approx 4 \\ \dfrac{Z_L-\dfrac{Z_{C_1}}{2}}{r} \approx 1 \end{cases}$$
Suy ra: $\begin{cases} Z_{C_1}=\dfrac{5}{3} Z_L \\ r= \dfrac{1}{6} Z_L \end{cases}$
Mà $U_{d1}=\dfrac{U}{\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_{C_1}\right)^2}}. \sqrt{r^2+Z_L^2}=45 V$
Có sự đồng bậc, để đơn giản ta có thể chọn $Z_L=1, Z_{C_1}=\dfrac{5}{3}, r=\dfrac{1}{6}$ ta suy ra được $U_0 =U\sqrt{2} \approx 43 V$
Chọn A.
Tính chính xác bằng máy tính thì ta tính được: $U_{d1}=\dfrac{\sqrt{19}}{3} U$
PS: Up cái hình trước. Tối em post lời giải sau. Em làm được A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Huyen171

Well-Known Member
Post tiếp 2 bài:
Câu 32: Đăt điện áp xoay chiều $AB$ gồm các đoạn $AM,MN$ và $NB$ mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch $AM$ chỉ chứa cuộn cảm thuần, đoạn $MN$ chứa điện trở $R$ và đoạn $NB$ chứ tụ điện $C$. Biết các điện áp $u_{AN}=100\sqrt{3} \cos \left( 100\pi t+ \dfrac{\pi }{2} \right) \left(V\right)$ và $u_{MB}= 100 \sin \left(100 \pi t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(V\right)$. Hệ số công suất của mạch bằng:
A. 0,655
B. 0,578
C. 0,710
D. 0,866
Lời giải
$u_{AN}$ vuông pha $u_{MB}$
Do đó ta có $R^{2}=Z_L. Z_C$
Mặt khác ta lại có $Z_{AN}^{2}=3Z_{MB}^{2}$
Đến đây giải ra $Z_C=\dfrac{Z_L}{3}$
Dẽ tính được ra đáp án $A$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 35:
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos ^2\left(100\pi t\right)+400\cos ^3\left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm $R=100\Omega $ và $L=\dfrac{0,5}{\pi }\left(H\right)$. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 480W
B. 500W
C. 320W
D. 680W
Ps: Nguồn Fb.
 
Last edited:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 36:
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$ vào đầu đoạn mạch R, L, C $\left(2L>R^2C\right)$. Khi $\omega =\omega _1$ thì $U_c=U$ hệ số công suất lúc này là $x$. Khi $\omega =\omega _1+y$ thì $U_L=U$. Chọn hệ thức đúng.
A. $x^2=\dfrac{2\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
B. $x^2=\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
C. $x^2=\dfrac{3\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
D. $x^2=\dfrac{4\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
Ps: Nguồn fb.
 
Last edited:
Câu 37: Cho đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở $R$, đoạn $MN$ chứa $r$, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi tụ điện sao cho $U_{AP}$ không thuộc vào biến trở $R$. Giữ nguyên giá trị điện dung khi đó và thay đổi biến trở. Khi $u_{AP}$ lệch pha cực đại so với $u_{AB}$ thì $U_{PB}=U_1$. Khi $\left(U_{AN}.U_{NP}\right)$ cực đại thì $U_{AM}=U_2$. Biết rằng $U_1=2\left(\sqrt{6} +\sqrt{3}\right) U_2$, độ lệch pha cực đại giữa $u_{AP}$ và $u_{AB}$ gần giá trị nào nhất sau đây:
A. $\dfrac{3\pi }{7}$
B. $\dfrac{4\pi }{7}$
C. $\dfrac{5\pi }{7}$
D. $\dfrac{6 \pi }{7}$
Nguồn: FB
Chị Daylight Nguyễn nhớ gõ $\LaTeX$, không up file hình
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Câu 34:
Đặt điện áp $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ và 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được. Khi $C=C_o$ thì cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp $\varphi _1$($0<\varphi _1<90^{o}$), điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $45V$. Khi $C=2C_o$ thì cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp $\varphi _2=120^{o}-\varphi _1$ điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là $135V$, giá trị $U_o$ gần giá trị nào nhất.
Ps: Copy
A. 40V
B. 80V
C. 100V
D. 200V
Hướng dẫn giải và bài toán tổng quát...
P/s: Phá lệ một lần không gõ Latex vì...
Do đó mong mọi người thông cảm
 

Attachments

  • [C biến thiên]Giá trị Uo gần giá trị nào nhất.pdf
    230.3 KB · Đọc: 58

GS.Xoăn

Trần Văn Quân
Câu 37: Cho đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở $R$, đoạn $MN$ chứa $r$, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi tụ điện sao cho $U_{AP}$ không thuộc vào biến trở $R$. Giữ nguyên giá trị điện dung khi đó và thay đổi biến trở. Khi $u_{AP}$ lệch pha cực đại so với $u_{AB}$ thì $U_{PB}=U_1$. Khi $\left(U_{AN}.U_{NP}\right)$ cực đại thì $U_{AM}=U_2$. Biết rằng $U_1=2\left(\sqrt{6} +\sqrt{3}\right) U_2$, độ lệch pha cực đại giữa $u_{AP}$ và $u_{AB}$ gần giá trị nào nhất sau đây:
A. $\dfrac{3\pi }{7}$
B. $\dfrac{4\pi }{7}$
C. $\dfrac{5\pi }{7}$
D. $\dfrac{6 \pi }{7}$
Nguồn: FB
Chị Daylight Nguyễn nhớ gõ $\LaTeX$, không up file hình
Lời giải

+ Khi thay đổi $C$ để $U_{AP}$ không thuộc vào biến trở $R$. Dễ có:
$$Z_C=2Z_L$$
+ Khi $R$ thay đổi ta luôn có $\Delta APB$ luôn là tam giác cân tại $A$ (Hình vẽ)
hinh.PNG

Ta thấy khi R thay đổi, nếu ta di chuyển điểm $A \rightarrow M$ thì góc $2 \varphi$ chính là độ lệch pha của $U_{AP}$ và $U_{AB}$ càng lớn. Vậy độ lệch pha cực đại của $U_{AP}$ và $U_{AB}$ khi điểm A trùng với điểm M hay lúc đó $R=0$.
Khi đó, $U_1=U_{PB}=\dfrac{U}{Z_1}.Z_C= \dfrac{U}{\sqrt{r^2+Z_L^2}}.2 Z_L$
+ Khi $R=R_0$ :
$$U_{AN}.U_{NP} \leq \dfrac{U_{AN}^2+U_{NP}^2}{2}= \dfrac{U^2}{2}$$
Vậy $U_{AN}.U_{NP}$ lớn nhất khi $U_{AN}=U_{NB}$ hay khi đó tam giác $APB$ là tam giác vuông cân
Lúc này: $U_2=U_{AM}= U. \cos \dfrac{\pi }{4} -U_r$
Suy ra: $U_2= \dfrac{U}{\sqrt{2}}- U_r$
Từ hình vẽ ta cũng suy ra :$Z_L=R+r, Z_2=\sqrt{2}\left(R+r\right) $
Nên: $$U_2=\dfrac{U}{\sqrt{2}}- I .r= \dfrac{U}{\sqrt{2}}- \dfrac{U}{Z_2}.r=\dfrac{U}{\sqrt{2}}- \dfrac{U}{\sqrt{2}\left(R+r\right)}.r$$
Hay: $U_2= \dfrac{U.\left(Z_L-r\right)}{\sqrt{2}Z_L}$
Lại có. Từ đề bài: $U_1=2\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right) U_2$ nên ta có:
$$\dfrac{U}{\sqrt{r^2+Z_L^2}}.2 Z_L=2\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right) \dfrac{U.\left(Z_L-r\right)}{\sqrt{2}Z_L}$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{Z_L}{\sqrt{Z_L^2+r^2}}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \dfrac{Z_L-r}{Z_L}$$
$$\Rightarrow Z_L^2 =\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \left(Z_L-r\right) \sqrt{r^2+Z_L^2}$$
$$\Leftrightarrow \left(\dfrac{Z_L}{r}\right)^2= \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \left(\dfrac{Z_L}{r}-1\right) \sqrt{1+ \left(\dfrac{Z_L}{r}\right)^2}$$
Đặt $x=\tan \varphi= \dfrac{Z_L}{r}$ ta có PT:
$$x^2= \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \left(x-1\right)\sqrt{x^2+1}$$
Bằng máy tính ta rút ra được $x \approx 1,37672$ suy ra $\varphi= arc\tan x \approx 54^0$
Suy ra độ lệch pha cực đại bằng $2 \varphi =108^0$
Chọn B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 38:
Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều $U=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ với f thay đổi được. Khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau $P_1=P_2$ . Khi $f=f_3=48Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_3$ , khi $f=f_1=50Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_4$. So sánh các công suất ta có :
A. $P_3<P_1$
B. $P_4<P_2$
C. $P_4>P_3$
D. $P_4<P_3$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 35:
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos ^2\left(100\pi t\right)+400\cos ^3\left(100\pi t\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm $R=100\Omega $ và $L=\dfrac{0,5}{\pi }\left(H\right)$. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 480W
B. 50W
C. 320W
D. 680W
Ps: Nguồn Fb.
Lời giải

Hạ bậc đến như này rồi không biết làm.
$U=100+100\cos 200\pi t+100\cos 300\pi t+300\cos 100\pi t$
Ai làm nốt hộ mình với.
 

hoankuty

Ngố Design
Câu 36:
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$ vào đầu đoạn mạch R, L, C $\left(2L>R^2C\right)$. Khi $\omega =\omega _1$ thì $U_c=U$ hệ số công suất lúc này là $x$. Khi $\omega =\omega _1+y$ thì $U_L=U$. Chọn hệ thức đúng.
A. $x^2=\dfrac{2\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
B. $x^2=\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
C. $x^2=\dfrac{3\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
D. $x^2=\dfrac{4\omega _1}{\omega _1+y}-\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _1+y}\right)^2$
Ps: Nguồn fb.
Lời giải
Ta có:

$U_{C_{1}}=U\rightarrow Z_{C_{1}}^{2}=R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}$

$\rightarrow R^{2}=2Z_{L_{1}}.Z_{C_{_{1}}}-Z_{L_{1}}^{2}$

Tương tự, có:

$R^{2}=2Z_{L_{2}}.Z_{C_{2}}-Z_{C_{2}}^{2}$

Nên: $Z_{L_{_{1}}}=Z_{C_{2}}$

Có: $x^{2}=\dfrac{R^{2}}{R^{2}+\left(Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}\right)^{2}}$

$\Leftrightarrow x^{2}=\dfrac{R^{2}}{Z_{C_{1}}^{2}}$

$\Leftrightarrow x^{2}=\dfrac{2Z_{L_{1}}.Z_{C_{1}}}{Z_{C_{1}}^{2}}-\dfrac{Z_{L_{1}}^{2}}{Z_{C_{1}}^{2}}$

$\Leftrightarrow x=\dfrac{2\omega _{1}}{\omega _{2}}-\dfrac{\omega _{1}^{2}}{\omega _{2}^{2}}$

Vậy ta chọn A.
 

hoankuty

Ngố Design
Câu 38:
Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều $U=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ với f thay đổi được. Khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau $P_1=P_2$ . Khi $f=f_3=48Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_3$ , khi $f=f_1=50Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là $P_4$. So sánh các công suất ta có :
A. $P_3<P_1$
B. $P_4<P_2$
C. $P_4>P_3$
D. $P_4<P_3$
Lời giải
Vì khi $f=f_1=36Hz$ và $f=f_2=64Hz$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau nên tần số để công suất cực đại là:

$f=\sqrt{f_{1}.f_{2}}=48\left(Hz\right)\rightarrow P_{3}>P_{4}$

Ta chọnD.
 

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Câu 39:
Một vòng dây có diện tích $S=100cm^2$ và điện trở $R=0,45\Omega $, quay đều với tốc độ góc $\omega =100 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ $B=0,1T$ xung quanh 1 trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa trong vòng dây khí nó quay được 100 vòng là.
A. 1,396J
B. 0,354J
C. 0,657J
D. 0,698J
 
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải bài tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn bài toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề bài. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các bài Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top