T

Xét thí nghiệm giao thoa sóng nước,hai nguồn dao động theo phương...

Câu hỏi: Xét thí nghiệm giao thoa sóng nước,hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 40 Hz được đặt tại hai điểm S1​ và S2​. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng S1​S2​
A. 1cm
B. 8cm
C. 2cm
D. 4cm
Bước sóng: λ = v.T = v/f = 80/40 = 2cm
=> Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng S1​S2​ là λ/2 = 1cm
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top