T

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ ${{\lambda }_{1}}=0,56 \mu m$ và ${{\lambda }_{2}}$ với $0,65\mu m<{{\lambda }_{2}}<0,75\mu m$, thì trong khoảng giữa hai vật sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ ${{\lambda }_{2}}$. Lần thứ 2 ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ ${{\lambda }_{1}}$, ${{\lambda }_{2}}$ và ${{\lambda }_{3}}$, với ${{\lambda }_{3}}=\dfrac{2}{3}{{\lambda }_{2}}$. Khi đó trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng màu đỏ
A. 13.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
+ Tính ${{\lambda }_{2}}=0,72\mu m,{{\lambda }_{3}}=0,48\mu m$.
+ Đối với vân trùng của 3 hệ vật tính được: ${{k}_{1}}=18, {{k}_{2}}=14, {{k}_{3}}=21$.
+ Tính ra 1 vân trùng của ${{\lambda }_{1}}$ với ${{\lambda }_{2}}$, 6 vân trùng của ${{\lambda }_{2}}$ và ${{\lambda }_{3}}$ nên số vân đỏ là: ${{N}_{\!\!\tilde{\mathrm{n}}\!\!}}=13-1-6=6$.
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top