T

Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động...

Câu hỏi: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40 cm dao động cùng pha, biết bước sóng $\lambda =6$ cm. Hai điểm C, D nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD = 30 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên CD là
A. 11 và 10.
B. 7 và 6.
C. 5 và 6.
D. 13 và 12.
Xét điểm M dao động trên CD có biên độ cực đại: $MA-MB=k\lambda $.
Vì M nằm trên CD nên $DA-DB\le k\lambda \le CA-CB\Rightarrow 30-50\le 6k\le 50-30\Rightarrow -3,3\le k\le 3,3$
Có 7 giá trị k nguyên ứng với 7 điểm dao động cực đại trên CD.
Xét điểm N dao động trên CD có biên độ cực tiểu: $NA-NB=(k'+0,5)\lambda $
Vì N nằm trên CD nên
$DA-DB\le (k'+0,5)\lambda \le CA-CB\Rightarrow 30-50\le 6(k'+0,5)\le 50-30\Rightarrow -3,8\le k'\le 2,8$
Có 6 giá trị k’ nguyên ứng với 6 điểm dao động cực tiểu trên CD.
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top