T

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong...

Câu hỏi: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđro là ro​. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
A. 16ro​.
B. 21ro​.
C. 4ro​.
D. 12ro​.
Bán kính quỹ đạo dừng theo mẫu Bo là: ${{r}_{n}}={{n}^{2}}{{r}_{o}}$
+ Trên quỹ đạo O: $n=5\Rightarrow {{r}_{O}}={{5}^{2}}{{r}_{o}}=25{{r}_{o}}.$
+ Trên quỹ đạo M: $n=3\Rightarrow {{r}_{M}}={{3}^{2}}{{r}_{o}}=9{{r}_{o}}$
Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt:
$\Delta r={{r}_{O}}-{{r}_{M}}=25{{r}_{o}}-9{{r}_{o}}=16{{r}_{o}}$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top