T

Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải...

Câu hỏi: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là
A. độ to của âm.
B. cường độ âm.
C. độ cao của âm.
D. mức cường độ âm.
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top