T

Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên...

Câu hỏi: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình $B={{B}_{0}}\cos \left( 2\pi {{.10}^{8}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)$ ( ${{B}_{0}}>0$, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là
A. $\dfrac{{{10}^{-8}}}{9}s$
B. $\dfrac{{{10}^{-8}}}{8}s$
C. $\dfrac{{{10}^{-8}}}{12}s$
D. $\dfrac{{{10}^{-8}}}{6}s$
image10.png

Trong quá trình lan truyền sóng điện tử thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn dao động cùng pha nhau.
Phương trình cường độ điện trường: $E={{E}_{0}}\cos \left( 2\pi {{.10}^{8}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)$
Tại $t=0:\left\{ \begin{aligned}
& E=\dfrac{{{E}_{0}}}{2} \\
& {{\varphi }_{E}}=\dfrac{\pi }{3} \\
\end{aligned} \right.$
Kể từ lúc $t=0$ đến thời điểm đầu tiên E = 0, góc quét tương ứng trên đường tròn là: $\varphi ={{\sin }^{-1}}\dfrac{0,5{{\text{E}}_{0}}}{{{E}_{0}}}=\dfrac{\pi }{6}$
Thời điểm E = 0 lần đầu tiên là: ${{t}_{\varphi }}=\dfrac{\varphi }{\omega }=\dfrac{\dfrac{\pi }{6}}{2\pi {{.10}^{8}}}=\dfrac{{{10}^{-8}}}{12}(s)$.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top