T

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha A và...

Câu hỏi: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 15 cm. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O của AB một đoạn 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là
A. 9
B. 11
C. 19
D. 21
Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O của AB một đoạn 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại $\Rightarrow \dfrac{\lambda }{2}=1,5\Leftrightarrow \lambda =3cm$
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là $-15<3k<-15\Leftrightarrow -5<k<5\Rightarrow N=9$.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top