T

Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một thiết bị đo mức cường độ âm chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 5 m/s. Khi đến điểm B cách nguồn 10 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB. Thời gian để thiết thiết bị đo đó chuyển động từ A đến B là
A. 20 s.
B. 22 s.
C. 24 s.
D. 18 s.
+ Ta có $\left\{ \begin{aligned}
& {{L}_{A}}=10\log \dfrac{P}{{{I}_{0}}4\pi O{{A}^{2}}} \\
& {{L}_{B}}=10\log \dfrac{P}{{{I}_{0}}4\pi O{{B}^{2}}} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow {{L}_{B}}-{{L}_{A}}=20=20\log \dfrac{OA}{OB}\Rightarrow OA=10OB=100{ }m.$
→ Thời gian chuyển động từ A đến B: $t=\dfrac{AB}{v}=18{ }s.$
Đáp án D.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top