The Collectors

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, được treo ở trên một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1​ và l2​, được treo ở trên một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỉ số l2​/l1​ bằng:
A. 0,81.
B. 1,11.
C. 1,23.
D. 0,90.
+ Ta có $T~\sqrt{\ell}\Rightarrow \dfrac{{{l}_{2}}}{{{l}_{1}}}={{\left(\dfrac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}} \right)}^{2}}={{\left(\dfrac{1,8}{2,0} \right)}^{2}}=0,81.$
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top