T

Dưới tác dụng của bức xạ gamma ( $\gamma $ ), hạt nhân của cacbon...

Câu hỏi: Dưới tác dụng của bức xạ gamma ( $\gamma $ ), hạt nhân của cacbon $_{6}^{12}\text{C}$ tách thành các hạt nhân hạt $_{2}^{4}\text{He}$. Tần số của tia $\gamma $ là ${{4.10}^{21}}\text{Hz}$. Các hạt Hêli sinh ra có cùng động năng. Tính động năng của mỗi hạt Hêli. Cho ${{m}_{C}}=12,0000\text{u};{{m}_{He}}=4,0051\text{u};u=1,{{66.10}^{-27}}\text{kg};c={{3.10}^{8}}\text{m/s};h=6,{{625.10}^{-34}}\text{ J}\text{.s}$.
A. $4,{{56.10}^{-13}}\text{J}$.
B. $7,{{56.10}^{-13}}\text{J}$.
C. $5,{{56.10}^{-13}}\text{J}$.
D. $6,{{56.10}^{-13}}\text{J}$.
Phương trình phản ứng: $\gamma +_{6}^{12}\text{C}\to 3_{2}^{4}\text{He}$
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
$h.{{f}_{\gamma }}+{{m}_{C}}.{{c}^{2}}=3.{{m}_{He}}.{{c}^{2}}+3{{K}_{He}}$
$\Rightarrow {{K}_{He}}=\dfrac{h.{{f}_{\gamma }}+{{m}_{C}}.{{c}^{2}}-3.{{m}_{He}}.{{c}^{2}}}{3}$
Thay số vào ta tính được:
${{K}_{He}}=\dfrac{6,{{625.10}^{-34}}{{.4.10}^{21}}+12.1,{{66.10}^{-27}}.{{\left( {{3.10}^{8}} \right)}^{2}}-3.4,0015.1,{{66.10}^{-27}}.{{\left( {{3.10}^{8}} \right)}^{2}}}{3}$
$\Rightarrow {{K}_{He}}=6,{{56.10}^{-13}}\left( \text{J} \right)$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top