T

Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân ${}_{4}^{9}Be$ có thể tách...

Câu hỏi: Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân ${}_{4}^{9}Be$ có thể tách thành hai hạt ${}_{2}^{4}He$ và một hạt nơtron. Biết khối lượng của các hạt nhân ${{m}_{Be}}=9,0112u;{{\text{m}}_{He}}=4,0015u;{{\text{m}}_{n}}=1,0087u$ ; cho $lu{{c}^{2}}=931,5MeV$. Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ γ phải có tần số tối thiểu là
A. $9,{{001.10}^{23}}H\text{z}$
B. $7,{{030.10}^{32}}H\text{z}$
C. $5,{{626.10}^{36}}H\text{z}$
D. $1,{{125.10}^{20}}H\text{z}$
Để phản ứng xảy ra thì năng lượng của tia γ ít nhất phải bằng năng lượng của phản ứng
$h{{f}_{\min }}=\Delta m.{{c}^{2}}=({{m}_{n}}+2{{m}_{\alpha }}-{{m}_{Be}}).{{c}^{2}}=(1,0087+2.4,0015-9,0112).931,5=0,466(MeV)$
→ Vậy ${{f}_{\min }}=\dfrac{\Delta E}{h}=\dfrac{0,466.1,{{6.10}^{-13}}}{6,{{625.10}^{-34}}}=1,{{125.10}^{20}}(H\text{z})$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top