T

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng 0,5 kg thực hiện đồng thời hai dao...

Câu hỏi: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng 0,5 kg thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa theo phương ngang, theo các phương trình: ${{x}_{1}}=5\cos \pi t (cm)$ và ${{x}_{2}}=5\cos (\pi t-\dfrac{\pi }{2}) (cm)$ (Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, t đo bằng giây, lấy ${{\pi }^{2}} = 10$ ). Lực cực đại mà lò xo tác dụng lên vật bằng
A. $50\sqrt{2}$ N.
B. $0,25\sqrt{2}$ N.
C. $0,5\sqrt{2}$ N.
D. $25\sqrt{2}$ N.
$\Delta \varphi ={{\varphi }_{2}}-{{\varphi }_{1}}=\dfrac{\pi }{2}\Rightarrow A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}}=\sqrt{{{5}^{2}}+{{5}^{2}}}=5\sqrt{2}cm=0,05\sqrt{2}m$
${{F}_{\max }}=m{{\omega }^{2}}A=0,5.{{\pi }^{2}}.0,05\sqrt{2}\approx 0,25\sqrt{2}$ (N).
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top