T

Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính...

Câu hỏi: Cho sơ đồ phả hệ sau:
image1.png
Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết: bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%.
I. Có tối đa 5 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu.
II. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người về cả hai bệnh.
III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15.
IV. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng số 10 và 11 là con gái, không hói đầu và không mang alen gây bệnh P là 21/110.
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
- Bệnh hói đầu:
+ Ở nam: $HH+Hh$ : hói; hh: không hói.
+ Ở nữ: HH: hói; $Hh+hh:$ không hói.
+ ${{p}^{2}}HH+2pqHh+{{q}^{2}}hh=1.\left\{ \begin{aligned}
& {{p}^{2}}+pq=0,2~ \\
& p+9=1 \\
\end{aligned} \right.\to p=0,2;q=0,8.$
$+CBDT:0,04HH+0,32Hh+0,64hh=1.$
Bố (1) và mẹ (2) không mắc bệnh P để con gái (5) mắc bệnh P → bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
image8.png

(I)sai: Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu: 1,3,4,5,8,10,11,12.
Chú ý: Người số 2 bắt buộc phải Hh thì mới \sin h được người con thứ (6) Hh.
(II) Sai: Chỉ có 6 người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: 1,2,3,7, 9, 12,
(III) Đúng:Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn $=1-AAHH=1-\dfrac{2}{5}\times \dfrac{1}{3}=\dfrac{13}{15}$
(IV) Đúng: (10) $:\left( \dfrac{2}{5}AA:\dfrac{3}{5}Aa \right)\left( \dfrac{1}{3}HH:\dfrac{2}{3}Hh \right)\times \left( \dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa \right)\left( \dfrac{6}{11}Hh:\dfrac{5}{11}hh \right)$
Giao tử $\left( \dfrac{7}{10}A:\dfrac{3}{10}a \right)\left( \dfrac{2}{3}H:\dfrac{1}{3}h \right)\times \left( \dfrac{2}{3}A:\dfrac{1}{3}a \right)\left( \dfrac{3}{11}H:\dfrac{8}{11}h \right)$
$\to $ Con gái: $\dfrac{1}{2}AA\left( Hh+hh \right)=\dfrac{1}{2}\times \dfrac{7}{10}\times \dfrac{2}{3}\times \left( 1-\dfrac{2}{3}\times \dfrac{3}{11} \right)=\dfrac{21}{110}$
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top