T

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V...

Câu hỏi: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V, và điện trở trong không đáng kể (coi r = 0 Ω). Mạch ngoài gồm biến trở R và cuộn cảm có L = 1 H. Điều chỉnh giá trị của biến trở giảm từ 10 Ω xuống còn 5 Ω trong khoảng thời gian 0,1 s. Cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng thời gian nói trên là
image4.png
A. 1,2 A
B. 2,4 A
C. 0 A
D. 1,6 A
+ Dòng điện trong mạch khi biến trở có giá trị $R=10(\Omega )$ là: $I=\dfrac{\text{E}}{R}=\dfrac{12}{10}=1,2(A)$
+ Dòng điện trong mạch khi biến trở có giá trị $R=10(\Omega )$ là: ${I}'=\dfrac{\text{E}}{{{R}'}}=\dfrac{12}{5}=2,4(A)$
→ Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch có độ lớn là: $\left| {{e}_{tc}} \right|=L\left| \dfrac{\Delta I}{\Delta t} \right|=L\left| \dfrac{{I}'-I}{\Delta t} \right|=1.\dfrac{2,4-1,2}{0,1}=12(V)$
Do suất điện động tự cảm có cùng độ lớn nhưng ngược chiều với suất điện động của nguồn nên cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng thời gian 0,1 s nói trên là 0 A.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top