T

Cho biết $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s,c={{3.10}^{8}}m\text{/s}$. Năng...

Câu hỏi: Cho biết $h=6,{{625.10}^{-34}}J.s,c={{3.10}^{8}}m\text{/s}$. Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng ${{5.10}^{-11}}m$ là
A. $3,{{975.10}^{-15}}J$
B. $4,{{97.10}^{-15}}J$
C. ${{42.10}^{-15}}J$
D. $45,{{67.10}^{-15}}J$
Năng lượng của photon theo thuyết lượng tử ánh sáng $\varepsilon =\dfrac{hc}{\lambda }=\dfrac{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}{{{5.10}^{-11}}}=3,{{975.10}^{-15}}(J)$.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top