Tính hệ số công suất của đoạn mạch

tramyvodoi

New Member
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) thì dòng điện tức thời trong đoạn mạch là $i_{1}$. Khi nối tắt tự C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong đoạn mạch là $i_{2}$ và biết dòng điện $i_{1}$,$i_{2}$ vuông pha. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đã nối tắt bằng
A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Chuyên mục

Nắng

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) thì dòng điện tức thời trong đoạn mạch là $i_{1}$. Khi nối tắt tự C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong đoạn mạch là $i_{2}$ và biết dòng điện $i_{1}$,$i_{2}$ vuông pha. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đã nối tắt bằng
A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
D. $d\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
Do $i_1,i_2$ vuông pha nên $$\dfrac{Z_L-Z_C}{R}.\dfrac{Z_L}{R}=-1$$
$$\Rightarrow R^2=Z_L(Z_C-Z_L)$$
Ta lại có : $$\sqrt{\dfrac{R^2+Z_L^2}{R^2+(Z_L-Z_C)^2}} = \dfrac{1}{2}$$
$$\Rightarrow Z_C = 5Z_L$$
$$\Rightarrow Z_L = \dfrac{R}{2}$$
$$\Rightarrow \cos \varphi = \dfrac{1}{1^2+2^2} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$$

Chọn C. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Comment

ngocnhat95

Active Member
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) thì dòng điện tức thời trong đoạn mạch là $i_{1}$. Khi nối tắt tự C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong đoạn mạch là $i_{2}$ và biết dòng điện $i_{1}$,$i_{2}$ vuông pha. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đã nối tắt bằng
A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Do $i_1 ;i_2$ vuông pha nên $u_{RLC} $vuông pha với $u_{RL}$ (sau khi nối tắt tụ điện) . Lại có $u_R$ tăng lên 2 lần khi nối tắt tụ. Vẽ giãn đồ ra ta thấy $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Comment
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Khi $f = f_1$ hoặc $f=f_2 = 4f_1$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 6
S Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC. Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top