Giúp em với ạ e cần gấp

Từ mặt đất một vật có khối lượng m=0,5 kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g=10 ms2

a)Xác định cơ năng của vật tại mặt đất

b) Ở vị trí nào vật có thế năng bằng 1/2 động năng
 
A. Tìm hb:
Ea =Eb
Do thế năng tại a, động năng tại b bằng 0, nên ta có:
E₫a = Etb
=> hb = V²/2g = 10²/2.10 = 5 m
* Xác định cơ năng:
Ta có: E = E₫ + Et
= 1/2m. V² + mgh
=1/2.10² +10.5
= 100 J

B. Gọi c là vị trí mà thế năng bằng 1/2 lần động năng:
Eb = Ec
Do động năng tại b bằng 0, ta có.
Etb = E₫c + Etc
Etb = 3/2 Etc (Et = 1/2 E₫)
mgh(b) = 3/2 mgh(c)
=> Hc = Hb/1.5 = 5/1.4 = 3,3 m
Vậy tại vị trí 3.3 m thì thế năng sẽ bằng 1/2 động năng.
 

Quảng cáo

Top