The Collectors

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m1, F1 và...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m1​, F1​ và m2​, F2​ lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết m1​ + m2​ = 1,2 kg và 2F2​ = 3F1​. Giá trị của m1 ​là:
A. 600 g.
B. 400 g.
C. 480 g.
D. 720 g.
+ Lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc đơn $F=mg\sin {{\alpha }_{0}}\approx mg\dfrac{{{s}_{0}}}{l}.$
$\Rightarrow 2{{F}_{2}}=3{{F}_{1}}\Leftrightarrow 2{{m}_{2}}=3{{m}_{1}}\Rightarrow {{m}_{2}}=1,5{{m}_{1}}.$
+ Kết hợp với giả thuyết ${{m}_{1}}+{{m}_{2}}=1,2\,\, kg\Rightarrow 2,5{{m}_{1}}=1,2\,\, kg\Rightarrow {{m}_{1}}=0,48\,\, kg=480\,\, g.$
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top