T

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, mẫn cảm...

Câu hỏi: Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phần kiểu gen $0,3RR:0,4Rr:0,3rr$. Sau một thời gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là $0,5RR:0,4Rr:0,1rr.$ Người ta rút ra các kết luận sau:
(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sau không bị tác động của chọn lọc tự nhiên.
(2) Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.
(3) Sau thời gian xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng lên 10%.
(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%. 10 Số kết luận có nội dung đúng là :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Phương pháp:
Quần thể có cấu trúc di truyền: $xAA.yAa:zaa~$
Tần số alen ${{P}_{A}}=x+\dfrac{y}{2}\to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}$
Cách giải:
Quần thể ban đầu : $0,3RR:0,4Rr:0,3rr~$
Tần số alen ${{P}_{R}}=0,3+\dfrac{0,4}{2}~=0,5~\to {{q}_{r}}=1-{{p}_{R}}=0,5~~$
Sau phun thuốc : $0,5RR:0,4Rr:0,1rr.$
Tần số alen: ${{p}_{R}}=0,5+\dfrac{0,4}{2}=0,7\to {{q}_{r}}=1-{{p}_{R}}=0,3~~$
Thành phần kiểu gen trong quần thể bị biến đổi bới chọn lọc tự nhiên $\to $ 1 sai
Thành phần kiểu gen tăng dần kiểu hình trội R- và giảm rr $\to $ tăng R và giảm r→ 2 đúng
Tần số alen trong quần thể tăng lên $0,70,5=0,2$ $\to $ 3 sai
$R$ tăng 0,2 và a 2 giảm 0,2 $\to $ 4 đúng
Đáp án B.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top