The Collectors

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm...

Câu hỏi: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm $\mathrm{M}$ và tại điểm $\mathrm{N}$ lần lượt là $40 \mathrm{~dB}$ và $60 \mathrm{~dB}$. Cường độ âm tại $\mathrm{N}$ lớn hơn cường độ âm tại $\mathrm{M}$
A. 10000 lần:
B. 100 lần.
C. 20 lần.
D. 2 lần.
$I={{I}_{0}}{{.10}^{L}}\Rightarrow \dfrac{{{I}_{N}}}{{{I}_{M}}}={{10}^{{{L}_{N}}-{{L}_{M}}}}={{10}^{6-4}}=100$.
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top