The Collectors

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội...

Câu hỏi: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,4aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.F2​ có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2​, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
IV. Ở F3​, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Nội dung I đúng. Có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen nên khi tự thụ sẽ tạo ra số kiểu gen tối đa: 3 $\times $ 3 = 9.
Nội dung II đúng. Tự thụ phấn sẽ làm tỉ lệ dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 2 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là:
$\left( 1-\dfrac{1}{4}:2 \right)$ đồng hợp trội + $\dfrac{1}{4}$ dị hợp $\left( 1-\dfrac{1}{4} \right):2$ đồng hợp lặn $=\dfrac{3}{8}$ đồng hợp trội + $\dfrac{1}{4}$ dị hợp + $\dfrac{3}{8}$ đồng hợp lặn. Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ ở F2 là:
+ AABb: $0,2\times \left( 1-\dfrac{3}{8} \right)=0,125$.
+ AaBb: $0,2\times \left( 1-\dfrac{3}{8} \right)\times \left( 1-\dfrac{3}{8} \right)=0,078125$.
Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: $\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{4}\times 0,2=0,0125$
Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2​, số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiểm tỉ lệ: $\dfrac{0,0125}{0,078125+0,125}=\dfrac{4}{65}$. Nội dung III sai.
Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 3 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là: $\dfrac{7}{8}$ đồng hợp + $\dfrac{1}{8}$ dị hợp Ở F3​, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen:
+ AABb: $0,2\times \dfrac{1}{8}=0,025$.
+ AaBb: $0,2\times \dfrac{1}{8}\times \dfrac{7}{8}\times 2=0,04375$.
+ Aabb: $0,2\times \dfrac{1}{8}=0,025$.
Ở F3​, Số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 ừong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: $0,025+0,025+0,04375=\dfrac{3}{32}$. Nội dung IV sai.
Vậy có 2 nội dung đúng.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top