The Collectors

Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên...

Câu hỏi: Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARN được phiên mã từ các gen N, P, Q, S và T.
II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đồi mức độ hoạt động của gen N.
III. Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì có thể tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới.
IV. Nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì luôn làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gen này.
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Nội dung I sai. Đây là sinh vật nhân thực nên mỗi gen sẽ phiên mã ra 1 mARN khác nhau. Đột biến xảy ra ở gen M thì chỉ ảnh hưởng đến gen M mà không làm ảnh hưởng đến các gen còn lại.
Nội dung II đúng. Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí của gen có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen do mức độ hoạt động của gen có liên quan đến vị trí của gen trên NST (vùng hoạt động và vùng không hoạt động)
Nội dung III đúng. Đột biến lặp đoạn tạo điều kiện cho đột biến gen xảy ra tạo nên những gen mới.
Nội dung IV sai. Đột biến điểm có thể làm thay đổi hoặc không làm thay đổi thành phần của gen.
Vậy có 2 nội dung đúng.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top