The Collectors

Một loài động vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể...

Câu hỏi: Một loài động vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
I.Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen.
II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 5 loại kiểu gen.
III. Cho cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về 1 cặp gen, thu được đời con có số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 25%.
IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1.
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Giả sử 2 gen theo đề bài là A, a và B, b.
Nội dung I đúng. Ví dụ phép lai $\dfrac{Ab}{Ab}\times \dfrac{ab}{ab}\to \dfrac{Ab}{ab}$.
Nội dung II sai. Phép lai giữa 2 cá thể có 2 cặp gen liên kết không bao giờ cho đời con có 5 loại kiểu gen.
Nội dung III đúng. Ví dụ phép lai: $\dfrac{Ab}{aB}\times \dfrac{Ab}{ab}\to 25\%\dfrac{Ab}{aB}$.
Nội dung IV đúng. Ví dụ phép lai: $\dfrac{Ab}{ab}\times \dfrac{Ab}{ab}\to $ 3A_bb : 1aabb.
Vậy có 3 nội đúng.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top