The Collectors

Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên...

Câu hỏi: Một loài động vật, tính trạng màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:
-Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể cái mắt nâu (P), thu được F1​ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt nâu : 1 cá thể mắt vàng.
-Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể cái mắt vàng (P), thu được F1​ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cá thể mắt vàng : 1 cá thể mắt trắng.
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất.
II. Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu.
III. F1​ của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
IV. Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Giả sử 4 alen quy định màu mắt là: A1​ - mắt nâu; A2​ - mắt đỏ; A3​ - mắt vàng; A4​ - mắt trắng.
Xét phép lai 2 mắt vàng lai với mắt vàng tạo ra 3 mắt vàng : 1 mắt trắng $\Rightarrow $ mắt vàng trội hoàn toàn so với mắt trắng. Kiểu gen của P trong phép lai này là: A3​A4​ $\times $ A3​A4​
Xét phép lai 1: Mắt đỏ lai với mắt nâu tạo ra tỉ lệ kiểu hình là: 1 mắt đỏ : 2 mắt nâu : 1 mắt vàng $\Rightarrow $ A1​ > A2​ > A3​. Kiểu gen của P trong phép lai này là: A1​A3​ $\times $ A2​A3​ hoặc A1​A3​ $\times $ A2​A4​.
Vậy A1​ > A2​ > A3​ > A4​.
Nội dung I sai. Kiểu hình lông nâu được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất.
Nội dung II đứng. Nếu con đực đem lai có kiểu gen là A1​A1​ thì bất kể con cái đem lai có kiểu hình gì cũng sẽ cho đời con toàn lông nâu.
Số kiểu gen ở con cái không có kiểu hình lông nâu là: $3+C_{3}^{2}=6$.
Vậy có 6 phép lai thỏa mãn đề bài.
Nội dung III sai. Phép lai 1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1 : 1 : 1.
Nội dung IV đúng. Nếu con đực mắt đỏ là A2​A4​ lai với A3​A4​ sẽ tạo ra đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình:
1 mắt vàng : 2 mắt đỏ : 1 mắt trắng.
Vậy có 2 nội dung đúng.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top