T

Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây...

Câu hỏi: Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2​ thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.
II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2​ được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.
III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.
IV. Từ một mol glucôzơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Các phát biểu I, II, IV đúng
III Sai. Vì hô hấp sáng ở thực vật C3 không tạo ra ATP. Hô hấp sáng (quang hô hấp) là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng, trong điều kiện cây thiếu $~C{{O}_{2}}$ và thừa ${{O}_{2}}$ trong lá. Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp.
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top