The Collectors

Khi nói về đặc điểm của quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây...

Câu hỏi: Khi nói về đặc điểm của quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ liên tục đặc trưng.
B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
D. Nhiệt độ càng cao quang phổ liên tục càng mở rộng về vùng ánh sáng có bước sóng ngắn.
Phương pháp:
Vận dụng lí thuyết về các loại quang phổ.
Cách giải:
A – sai vì quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí ở nhiệt độ cao phát ra và là dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B, C, D - đúng
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top